Пропозиції

Пропозиції

Пул пере­кла­да­чів

для мігран­тів

Про­ект пулу пере­кла­да­чів міста Карл­сруе роз­по­чав­ся у бере­зні 2015 року і фінан­су­є­ться Міським офі­сом з інте­гра­ції (Büro für Integration).
Зав­дя­ки найму добро­віль­них пере­кла­да­чів людям з мігра­цій­ним похо­дже­н­ням про­по­ну­ють без­ко­штов­ні послу­ги з метою подо­ла­н­ня можли­вих мов­них бар’єрів під час спіл­ку­ва­н­ня, напри­клад, з навчаль­ни­ми закладами.
Метою про­е­кту є спри­я­н­ня рів­ним можли­во­стям та осві­ті для людей з мігра­цій­ним походженням.

Фла­єр для заван­та­же­н­ня

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.