Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Панель­на дис­ку­сія: Що об’єднує Європу?

Sunday, 29 May 2022
18:00

Євро­пей­ський Союз ніко­ли не сти­кав­ся з біль­ши­ми проблемами:
Росій­ська вій­на в Укра­ї­ні з міль­йо­на­ми біжен­ців, пан­де­мія, змі­на клі­ма­ту, неста­ча ресур­сів та інфля­ція – це викли­ки з непе­ре­дба­чу­ва­ни­ми наслід­ка­ми для євро­пей­ської спіль­но­ти дер­жав. Що з’єднає Євро­пу один з одним у май­бу­тньо­му і хто має ста­ти на захист Євро­пи? Ось такі теми три допо­від­а­чі обго­во­рю­ва­ти­муть на п’ятому захо­ді серії FLUCHZIEL EUROPE:
про­фе­сор д‑р Берн­хард Еббін­га­уз (соціо­лог, уні­вер­си­тет Мангейма)
Мари­на Вайс­банд (укра­їн­сько-німе­цький публі­цист, Берлін)
лікар Моде­ра­то­ром ста­не Ман­фред Сап­пер (полі­то­лог і голов­ний реда­ктор жур­на­лу Osteuropa) Кла­ус Ген­ріх з Фору­му SWR2.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Badisches Staatstheater Karlsruhe
Hermann-Levi-Platz 1, 76137 Karlsruhe, 76137 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.