Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Онлайн-семі­нар для про­фе­сіо­на­лів та одно­дум­ців: Про­бле­ми тру­до­во­го права!

Thursday, 10 November 2022
10 :00 - 12:00

Акту­аль­ні про­бле­ми тру­до­во­го права

Для мігран­тів і біжен­ців інко­ли важ­ко оці­ни­ти закон­ність згі­дно з тру­до­вим зако­но­дав­ством нака­зів і роз­по­ря­джень, прийня­тих у ком­па­ні­ях. Також для про­фе­сіо­на­лів і при­хиль­ни­ків пото­чні зако­но­дав­чі змі­ни часто є вели­кою про­бле­мою в консультуванні.

На нашо­му онлайн-семі­на­рі ви дізна­є­те­ся про загаль­ні та часто зустрі­ча­ю­ться пита­н­ня тру­до­во­го права:

  • На що звер­ну­ти ува­гу в тру­до­во­му договорі?
  • Що роби­ти, якщо мені не випла­чу­ють зарплату?
  • Коли звіль­не­н­ня є законним?

Спі­кер

Тюлай Гюнер

Ая Фуку­да Радо­є­вич (техні­чна під­трим­ка під час семі­на­ру): 0157 52 45 33 39

Реє­стра­ція
Будь ласка, заре­є­струй­те­ся без­по­се­ре­дньо еле­ктрон­ною поштою до поне­діл­ка, 07.11.2022 за адре­сою: info@mira-beratung.de

Разом з реє­стра­ці­єю ви також може­те зазда­ле­гідь наді­сла­ти нам свої запи­та­н­ня на тему «Акту­аль­ні пита­н­ня тру­до­во­го права».

Звер­ніть ува­гу, що кіль­кість уча­сни­ків* обме­же­на . Однак семі­нар буде про­по­ну­ва­ти­ся регу­ляр­но, так що ви також мати­ме­те можли­вість взя­ти участь в онлайн-семі­на­рі пізні­ше. Про пізні­ші дати ми пові­до­ми­мо зазда­ле­гідь на нашій дома­шній сто­рін­ці або в інфор­ма­цій­но­му бюлетені.

Техні­чна інфор­ма­ція про онлайн-семінар
Для опти­маль­ної уча­сті в семі­на­рі вам зна­до­би­ться ПК з каме­рою, аудіо­си­сте­мою та досту­пом до Інтер­не­ту. Ви може­те зате­ле­фо­ну­ва­ти на семі­нар, нати­снув­ши поси­ла­н­ня в наді­сла­них вам даних для під­клю­че­н­ня. Слід­куй­те за інформацією.

Дані теле­фон­но­го зв’язку
З під­твер­дже­н­ням реє­стра­ції ви отри­ма­є­те дані для під­клю­че­н­ня до онлайн-семінару.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Aja Fukuda Radojevic (technical support during the seminar)
Ця подія проходить онлайн

Організатор