Пропозиції

Пропозиції

Можли­во­сті навча­н­ня для біженців

Кон­суль­та­ція та коор­ди­на­ція у сфе­рі біженців 

Педа­го­гі­чний коледж Карл­сруе (Pädagogische Hochschule) бажає нада­ти біжен­цям можли­вість навча­ти­ся. Неза­ле­жно від пото­чно­го ста­ту­су, будь-які біжен­ці можуть звер­ну­ти­ся до PH Карл­сруе. PH Карл­сруе має дав­ні тра­ди­ції у під­го­тов­ці вчи­те­лів. Крім того, він про­по­нує різні сту­пе­ні бака­лав­ра та магі­стра, а також можли­вість навча­н­ня в докторантурі.

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною
Rebeca Schröder Crespillo
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Bismarckstraße 10, 76060 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.