Пропозиції
Пропозиції

Медіа різни­ми мова­ми для дітей

Вівторок 10:00 - 18:30
Середа 10:00 - 18:30
Четвер 10:00 - 18:30
П'ятниця 10:00 - 18:30
Субота 10:00 - 14:00

Для дітей та молоді

У бібліо­те­ці для дітей та юна­цтва ви зна­йде­те рома­ни, нон-фікшн та книж­ки з кар­тин­ка­ми більш ніж 30 мова­ми, комі­кси та понад 200 серій ман­ги, а також пре­мії, філь­ми та аудіо­кни­ги, настіль­ні та кон­соль­ні ігри, жур­на­ли та набо­ри для екс­пе­ри­мен­тів і конструювання.

🔎 До мов­но­го огляду

Медіа різни­ми мова­ми для дітей

Щоб від­обра­зи­ти мов­не роз­ма­ї­т­тя Карл­сруе, ми також про­по­ну­є­мо мате­рі­а­ли для чита­н­ня вго­лос і для чита­н­ня про себе насту­пни­ми мовами:

Албан­ська, амхар­ська, араб­ська, бол­гар­ська, босній­ська, англій­ська, гре­цька, гру­зин­ська, гре­цька, іта­лій­ська, іспан­ська, китай­ська, корей­ська, курд­ська, нідер­ланд­ська, пушту, пер­ська, поль­ська, пор­ту­галь­ська, румун­ська, росій­ська, серб­ська, сло­вен­ська, угор­ська, тигрин­ська, туре­цька, укра­їн­ська, угор­ська, чеська, фран­цузь­ка, япон­ська та урду.

Для дітей та моло­ді до 18 років чита­цький кви­ток є без­ко­штов­ним.
Заповнена 📝 
реє­стра­цій­на форма
для непов­но­лі­тніх є обо­в’яз­ко­вою для реєстрації.

Цільова група: дітей, сім'ї, підлітки
Ця подія не є безкоштовною

Організатор