Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Май­стер­ня дитя­чо­го живо­пи­су child & art

Monday, 27 February 2023
Sunday, 2 April 2023

Дитя­ча май­стер­ня живо­пи­су має на меті ство­ри­ти віль­ний про­стір для цілі­сно­го роз­ви­тку, в яко­му діти можуть роз­кри­ти свій світ кольо­ру та фор­ми. За допо­мо­гою опо­від­ної дитя­чої літе­ра­ту­ри роз­ви­ва­ю­ться як візу­аль­ні, так і лін­гві­сти­чні ком­пе­тен­ції. Екс­пе­ри­мен­таль­на та орі­єн­то­ва­на на про­цес робо­та при­зво­дить до ство­ре­н­ня крос-медій­них виста­вок, які вира­жа­ють соці­аль­но зна­чу­щі про­бле­ми у спо­сіб, прийня­тний для дітей.

Всту­пне сло­во спі­ке­ра: Іна Вайс, керів­ник дитя­чої худо­жньої майстерні

Реє­стра­ція не потрібна!

Поча­ток: 27 лютого
Кінець: 2 квітня

Цільова група: ,
Ця подія є безкоштовною
Kindermalwerkstatt Kind & Kunst
Gablonzer Straße 8, 76185 Karlsruhe

Організатор