Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Літні кур­си німе­цької мови для під­лі­тків та молоді

Monday, 17 July 2023
біс
Friday, 25 August 2023

Літні інтен­сив­ні кур­си з сер­ти­фі­ко­ва­ни­ми випу­скни­ми іспи­та­ми B1 або вище

Цільо­вою гру­пою є насам­пе­ред під­лі­тки (від 15 років) та моло­ді люди, які воло­ді­ють німе­цькою мовою на рів­ні А2 або вище, які роз­по­чнуть навча­н­ня на ста­жу­ван­ні або ден­ну про­фе­сій­ну осві­ту у 2022/23 навчаль­но­му році та бажа­ють під­го­ту­ва­ти­ся до сер­ти­фі­ко­ва­но­го іспи­ту на рівень В1 або вище.

Звер­ніть ува­гу, що рівень воло­ді­н­ня німе­цькою мовою А2 є обо­в’яз­ко­вою вимо­гою для уча­сті в літніх інтен­сив­них курсах.

Кур­си скла­да­ю­ться з 150 навчаль­них оди­ниць і про­хо­дять у при­су­тно­сті викла­да­чів. Регу­ляр­не від­ві­ду­ва­н­ня є обо­в’яз­ко­вим. Кур­си про­во­дя­ться Між­на­ро­дною федерацією.

Роз­клад курсу

17 липня — 25 сер­пня 2023 року
Час занять зале­жить від роз­кла­ду курсу
З поне­діл­ка по п’я­тни­цю з 8:30 до 12:45 або з 13 до 17:15.

Буде тест на зна­н­ня рів­ня. Потім ви буде­те зара­хо­ва­ні на курс.

Дати про­ве­де­н­ня тесту (тіль­ки за умо­ви реєстрації)
Сере­да, 24 трав­ня 2023 року
Четвер, 15 черв­ня 2023 року
Сере­да, 21 черв­ня 2023 року
Сере­да, 28 черв­ня 2023 року
Четвер, 29 черв­ня 2023 року

Будь ласка, запи­ші­ться на всту­пний тест. Ви буде­те пові­дом­ле­ні про час, коли зареєструєтесь.
Тесту­ва­н­ня без попе­ре­дньо­го запи­су неможливе.

Іспит
telc Deutsch (іспит B1) на тижні з 28 сер­пня по 01 вере­сня (точна дата буде пові­дом­ле­на 17 липня)

За під­трим­ки Міні­стер­ства соці­аль­них справ та інте­гра­ції та міста Карлсруе.

Цільова група: (Підлітки та молоді люди зі знанням німецької мови на рівні А2)
Ця подія є безкоштовною
Tea Shamatava / Availability from 1 pm
Internationaler Bund Bildungszentrum Karlsruhe
Scheffelstraße 13, 2. OG, Zimmer 1207, 76135 Karlsruhe

Організатор