Пропозиції

Пропозиції

Кіне­ма­тек Карлсруе

Filmkunsthaus — тепер також вір­ту­аль­ні онлайн- пропозиції

Kinemathek +: ОНЛАЙН-транс­ля­ція філь­мів https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home

Kinemathek — це неко­мер­цій­ний буди­нок кіно міста Карл­сруе, який від­кри­ває, збе­рі­гає та вистав­ляє філь­ми. Його про­гра­ма цикли керу­є­ться ретель­ною та без­пе­рерв­ною робо­тою, обмі­ном із роз­по­всю­джу­ва­ча­ми та архі­ва­ми, кіно­істо­ри­чни­ми дослі­дже­н­ня­ми та есте­ти­чною рефле­ксі­єю. Зав­дя­ки енту­зі­а­зму та від­да­но­сті пра­ців­ни­ків, Kinemathek уже біль­ше соро­ка років про­по­нує кіно­про­гра­му, яка сти­му­лює роз­ду­ми та обго­во­ре­н­ня, не втра­чає акту­аль­но­сті та пере­ко­нує вла­сною худо­жньою які­стю. З 600 поді­я­ми та близь­ко 17 000 гля­да­чів на рік, Kinemathek є пла­тфор­мою для соці­аль­но­го обмі­ну та місцем зустрі­чі різних поко­лінь, а також шко­лою баче­н­ня в суча­сно­му пото­ці медіа.

7,00 євро для гостей • 5,00 євро для чле­нів • 3,00 євро для дитя­чо­го кіно­те­а­тру • 2,00 євро для дитя­чо­го кіноклубу.

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.