Пропозиції

Пропозиції

Кон­суль­ту­ва­н­ня біжен­ців та міграції

Нада­н­ня орі­єн­та­ції біженцям

Наші про­по­зи­ції:

Ми ради­мо шука­чам при­тул­ку та біжен­цям, яким було від­мов­ле­но, а також людям із неза­кон­ним ста­ту­сом про­жи­ва­н­ня та мігран­там у:

  • пита­н­ня, що сто­су­ю­ться пра­ва про­жи­ва­н­ня та притулку
  • з питань соці­аль­но­го права
  • пси­хо­со­ці­аль­ні проблеми
  • у пита­н­нях воз­з’­єд­на­н­ня сім’ї та
  • з питань ста­ту­сно­го права

Наші зав­да­н­ня:

  • Кон­суль­ту­ва­н­ня та керівництво
  • Забез­пе­че­н­ня та покра­ще­н­ня статусу
  • Змі­цне­н­ня потен­ці­а­лу самодопомоги
  • Коор­ди­на­ція та вза­є­мо­дія з кон­кре­тни­ми спе­ці­а­лі­зо­ва­ни­ми службами

Годи­ни роботи:
Поне­ді­лок – п’ятниця: з 9:00 до 12:00
Поне­ді­лок-четвер: 14–16 год

Наяв­ність телефону:
Поне­ді­лок – п’ятниця: з 8:30 до 12:30
Поне­ді­лок – четвер: з 13:30 до 16 год
Запи­си за теле­фон­ною домовленістю

Фла­єр для заван­та­же­н­ня

Під­трим­ка за

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною для всіх статей дорослі від 27 років
Petra Mols und Ines Aracic
Beratungs- und Familienzentrum Caritashaus
Sophienstraße 33, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.