Пропозиції

Пропозиції

Кон­суль­та­ція для спів­ві­тчи­зни­ків з Африки

Понеділок 10:00-14:00
П'ятниця 10:00-14:00

Не лише для біжен­ців, а й для спів­ві­тчи­зни­ків із Сома­лі та інших афри­кан­ських кра­їн, які вже дав­но тут живуть.

Ми тут, щоб допо­мог­ти вам з таки­ми тема­ми, зокрема:

  • Про­жи­ва­н­ня : Пита­н­ня щодо про­жи­ва­н­ня в Німеччині.
  • Сім’я : Пита­н­ня про воз­з’­єд­на­н­ня сім’ї
  • Мова : навча­н­ня на інте­гра­цій­них кур­сах та інших кур­сах німе­цької мови.
  • Робо­та : заяв­ки на робо­ту та пошук ста­жу­ва­н­ня та робо­ти та посе­ре­дни­цтво у пита­н­нях щодо визна­н­ня про­фе­сій­ної кваліфікації.
  • Здоров’я : для питань, пов’язаних зі здоров’ям (напри­клад, лікар, меди­чне страхування).
  • Діти та сім’я : пита­н­ня про дитя­чий сад, шко­лу та про­фе­сій­не навчання
  • Фінан­со­ві пита­н­ня : пита­н­ня про допо­мо­гу на дити­ну, допо­мо­гу на житло, випла­ти з цен­тру зайня­то­сті та інші пільги
  • Мобіль­ність: водій­ські пра­ва, авто­бус, потяг чи трам­вай — ми пока­же­мо вам, як пересуватися
  • Дозві­л­ля : пита­н­ня щодо дозві­л­ля та роз­ва­жаль­них закла­дів у вашо­му районі

Наша кон­суль­та­ція без­ко­штов­на. Ми також нада­є­мо кон­суль­та­ції англій­ською мовою.

У нас також є мов­ні посе­ре­дни­ки, осо­бли­во сома­лій­ські, гам­бій­ські та еритрейські.

Ми також раді вирі­ши­ти жіно­чі про­бле­ми, сімей­ні кон­флі­кти та про­бле­ми батьківства.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Herr Ahmed Abdi — Frau Liane Holl — Herr Yakuba Ceesay
ibz — Karlsruhe
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

Організатор