Пропозиції
Пропозиції

Spurwechsel — інте­гра­ція рин­ку праці

Понеділок
Час за домовленістю
П'ятниця
Час за домовленістю

Для інте­гра­ції на ринок пра­ці для людей із неза­без­пе­че­ним ста­ту­сом проживання

Spurwechsel — інте­гра­ція рин­ку праці

Як толе­ран­тні осо­би, так і ті, хто має дозвіл на про­жи­ва­н­ня, рока­ми пере­бу­ва­ють у своє­рі­дній неви­зна­че­но­сті. Зако­но­да­вець ство­рив пра­во­ву осно­ву для толе­ран­тних осіб у пра­ві на про­жи­ва­н­ня, щоб мати можли­вість нада­ти їм гаран­то­ва­не пра­во на про­жи­ва­н­ня у вигля­ді посвід­ки на про­жи­ва­н­ня, якщо після бага­тьох років про­жи­ва­н­ня буде дося­гну­та стій­ка інтеграція.

Ми деталь­но про­кон­суль­ту­є­мо вас з метою ство­ре­н­ня пер­спе­кти­ви отри­ма­н­ня пра­ва на пере­бу­ва­н­ня і, таким чином, успі­шної інте­гра­ції на рин­ку пра­ці. Зокре­ма, ми роз­ро­би­мо для Вас ріше­н­ня, які при­зве­дуть до реа­лі­за­ції перед­ба­че­но­го зако­но­дав­цем пра­ва на перебування.
Разом з Вами ми скла­де­мо так зва­ну інте­гра­цій­ну доро­жню кар­ту, яка в зро­зумі­лій і письмо­вій фор­мі окре­слить кон­кре­тні кро­ки, які необ­хі­дно зро­би­ти, щоб за допо­мо­гою нових пра­во­вих норм від­кри­ти пер­спе­кти­ви для отри­ма­н­ня пра­ва на проживання.

Про­ект під­три­му­є­ться містом Карл­сруе та Міні­стер­ством соці­аль­них справ та інте­гра­ції Баден-Вюр­тем­бер­га за кошти Євро­пей­сько­го соці­аль­но­го фонду.

Цільова група: (для людей з незабезпеченим статусом перебування)
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.