Пропозиції

Пропозиції

Інте­гра­цій­ний комі­тет Карлсруе

Інте­гра­цій­ний комі­тет міста Карлсруе

Для Карл­сруе, суча­сно­го і космо­по­лі­ти­чно­го міста, іммі­гра­ція віді­гра­ва­ла важли­ву роль з момен­ту засну­ва­н­ня міста.
Люди з різно­ма­ні­тним (мігра­цій­ним) досві­дом і впли­вом куль­тур­но­го, релі­гій­но­го та іншо­го соці­аль­но­го похо­дже­н­ня нази­ва­ють Карл­сруе сво­їм домом і щодня зба­га­чу­ють суспіль­ство міста.

Інте­гра­цій­ний комі­тет Карл­сруе існує для того, щоб забез­пе­чи­ти рів­ні можли­во­сті для всіх мешкан­ців Карл­сруе та захи­ща­ти інте­ре­си іммігрантів.

Зав­да­н­ням Інте­гра­цій­но­го комі­те­ту є кон­суль­ту­ва­н­ня муні­ци­паль­ної ради з питань інте­гра­цій­ної полі­ти­ки і, як пред­став­ни­цько­го орга­ну, спри­я­н­ня рів­ній соці­аль­ній, полі­ти­чній, куль­тур­ній та еко­но­мі­чній уча­сті гро­ма­дян Карл­сруе з мігра­цій­ним мину­лим і без нього.


Пре­дме­тні області

1. Мова та освіта

Нумі Арндт
Еле­ктрон­на пошта: noomi.arndt@yahoo.de

Ахмад Хавар­на
Еле­ктрон­на пошта: ahmad.hawarnah@gmail.com

2. Пра­во­ва та еко­но­мі­чна інтеграція

Хелен Хуен-Бела­сі
Еле­ктрон­на пошта: lekhube@gmail.com

Джа­стін Шрам
Еле­ктрон­на пошта: justin@thejusticeproject.net

3. Куль­тур­ний та між­ре­лі­гій­ний діалог

Наджуа Бен­зар­ті
Еле­ктрон­на пошта: najoua.benzarti@hotmail.de

Мірія Кон-Теде­ран
Еле­ктрон­на пошта: mirja.kon-thederan@web.de

4. Між­куль­тур­на від­кри­тість та житло

Доктор Тас­сі Джаннікопулос
Еле­ктрон­на пошта: toni80@sonnenkinder.org

Майкл Постерт
Еле­ктрон­на пошта: michael.postert@sw-ka.de

5. Здо­ро­в’я, люди похи­ло­го віку, спорт

Віл­лі Гартманн
Еле­ктрон­на пошта: hartmannsemail@gmail.com

Бадрі Моха­мед Даахір
Еле­ктрон­на пошта: daahir111@hotmail.com

Тер­мін пов­но­ва­жень з 2020 по 2024 рік


Про насту­пні зустрі­чі можна дізна­ти­ся за посиланням:
Кален­дар зустрі­чей Місто Карлсруе

Годи­на кон­суль­та­цій за попе­ре­днім записом

 

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.