Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Зна­йдіть спосо­би фінан­су­ва­н­ня вашо­го проекту

Friday, 12 April 2024
15 - 19 h
Saturday, 13 April 2024
9 - 17 h

Лабо­ра­то­рія ідей — LiNK

Зна­йдіть спосо­би фінан­су­ва­н­ня вашо­го проекту

 • Хар­чу­ва­н­ня, транс­порт та про­жи­ва­н­ня включено
 • Kaleidoscoop Страс­бург

Про­тя­гом цих двох днів ми дізна­є­мо­ся біль­ше про фінан­су­ва­н­ня соці­аль­них проектів:
Які можли­во­сті існу­ють у Фран­ції, Німеч­чи­ні та Євро­пі? Що може піді­йти для вашо­го проекту?

Цілі та програма

 • Дізна­йте­ся біль­ше про фінан­су­ва­н­ня соці­аль­них про­е­ктів: кра­уд­фан­динг, кон­кур­си про­е­ктів та мікрокредити
 • З екс­пер­та­ми та людьми, які діля­ться сво­їм досвідом
 • Роз­ро­біть вла­сну стра­те­гію для насту­пно­го успі­шно­го фінансування
 • Нала­го­дже­н­ня кон­та­ктів з між­на­ро­дни­ми людьми
 • Від­крий­те для себе Страс­бург, від­ві­дав­ши його

Для вас, якщо

 • Ви вже має­те або бере­те участь у соці­аль­но­му чи гро­мад­сько­му про­є­кті, тако­му як: іні­ці­а­ти­ва, асо­ці­а­ція, соці­аль­ний стар­тап, над яким працюєте
  соці­аль­ні або еко­ло­гі­чні теми.
 • Ви живе­те в або побли­зу: Страс­бург, Карл­сруе, Штут­гарт
 • Ви розу­мі­є­те англійську.

Що ви отри­ма­є­те в кінці

 1. Стра­те­гія для вашо­го насту­пно­го пошу­ку фінан­су­ва­н­ня або уча­сті в кон­кур­сі проектів
 2. Можли­вість взя­ти участь в інди­ві­ду­аль­них коу­чин­го­вих сесіях.
 3. Кіль­ка нових контактів!

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

 1. Реє­струй­те­ся до 1 кві­тня — КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА!
 2. Ми зате­ле­фо­ну­є­мо вам, щоб дізна­ти­ся біль­ше про ваш проект.
 3. Якщо ваш про­єкт під­хо­дить, ви в грі!

🚅🏬 Витра­ти на про­їзд та готель покри­ва­є­мо ми.
Робо­ча мова: Англій­ська. Пере­кла­ди німе­цькою та фран­цузь­кою мова­ми можливі.

Цільова група: (Кожен, хто має соціальний проект або соціальну ініціативу)
Ця подія є безкоштовною
Juliette & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kaiserstr. 97, 76133 Strasbourg

Організатор