Пропозиції

Пропозиції

Допо­мо­га жер­твам насиль­ства або сексу­аль­них злочинів

Захист жертв BIOS

Допо­мо­га жер­твам насиль­ства або сексу­аль­них злочинів

Іні­ці­а­ти­ва ліку­ва­н­ня для захи­сту жертв (BIOS-BW) e. V. є об’єднанням суд­дів, про­ку­ро­рів, адво­ка­тів, пси­хо­ло­гів та інших заці­кав­ле­них осіб.
BIOS-BW засто­со­вує різні під­хо­ди, щоб ста­ти поруч з жер­тва­ми кри­мі­наль­них зло­чи­нів, осо­бли­во насиль­ни­цьких і сексу­аль­них, а також щоб розі­рва­ти і запо­біг­ти циклам насильства.

Про­по­зи­ція BIOS-BW:
Без­по­се­ре­дня під­трим­ка через тера­пев­ти­чну допо­мо­гу постраждалим/травмованим

Це насам­пе­ред сто­су­є­ться допо­мо­ги жер­твам сексу­аль­них і насиль­ни­цьких зло­чи­нів у трав­ма­то­ло­гі­чній амбу­ла­то­рії або в одно­му з наших пси­хо­со­ці­аль­них цен­трів. Ця сфе­ра також вклю­чає в себе послу­ги тера­пев­ти­чної під­трим­ки для дітей та молоді.

З поне­діл­ка по п’я­тни­цю / з 11:00 до 15:00.
☎️ 0721 669 82 089

1. Амбу­ла­то­рія для постра­жда­лих і трав­мо­ва­них (АПТ)
Невід­кла­дна тера­пев­ти­чна допо­мо­га жер­твам насиль­ства, сексу­аль­но­го напа­ду, пере­слі­ду­ва­н­ня, зну­щань або невід­кла­дних ста­нів після інших трав­ма­ти­чних переживань.

2. BIOS-юні­о­ри
Невід­кла­дна тера­пев­ти­чна допо­мо­га моло­дим жер­твам насиль­ства, сексу­аль­них дома­гань, пере­слі­ду­вань, булін­гу тощо.

3. Пси­хо­со­ці­аль­ний центр Нордбаден
Заклад для пси­хо­те­ра­пев­ти­чної, пси­хо­со­ці­аль­ної допо­мо­ги мігран­там, які пере­жи­ли втечу.

4. Сер­де­чні речі
Тера­пія для дітей та моло­ді, які вте­кли від війни.

5. Годи­на кон­суль­та­ції юриста
Без­ко­штов­ні пер­вин­ні юри­ди­чні кон­суль­та­ції для жертв насиль­ства та сексу­аль­них злочинів.
Кожної пер­шої сере­ди міся­ця з 16:00 до 19:00
☎️ 0721 669 82 089 (попе­ре­дній запис)

6. Посі­бник із захи­сту жертв BIOS
Посі­бник для жертв насиль­ства та сексу­аль­них зло­чи­нів. Від пер­ших кро­ків до пере­бі­гу можли­вих судо­вих розглядів.

Гово­ри­ти про це — пер­ший крок.
Роз­мо­ва про це може допомогти.
Роз­мо­ви про це можуть змі­ни­ти ситуацію.

BIOS допо­мо­же вам швид­ко і без бюрократії:

НІКОМУ не потрі­бно соро­ми­ти­ся звер­та­ти­ся за допомогою.
ДОСВІД і СТРАХ — це пер­шо­чер­го­ві теми наших обговорень.
Потім трав­му необ­хі­дно інте­гру­ва­ти в пов­сяк­ден­не жит­тя, щоб від­но­ви­ти кон­троль над сво­ї­ми діями.
Ми нада­є­мо під­трим­ку SELF-HELP для того, щоб люди­на зно­ву усві­до­ми­ла вла­сні силь­ні сто­ро­ни і не стра­жда­ла постій­но в пов­сяк­ден­но­му жит­ті від того, що вона пережила.

Про­фі­ла­кти­ка та подаль­ший догляд

Зупи­ні­ться, поки щось не сталося

1. Тера­пія для пра­во­по­ру­шни­ків у Баден-Вюртемберзі:
☎️ 0721/470 439 33 / 9:00 — 16:00.
📧 info@fab-ka.de
🌐 Амбу­ла­то­рія судо­вої екс­пер­ти­зи Карл­сруе (FAB)

2. Про­е­кти для правопорушників:
“Не вчи­няй насиль­ни­цьких або сексу­аль­них злочинів”

Актив­на участь у робо­ті з гро­мад­ські­стю та пра­во­вій політиці
Забез­пе­че­н­ня яко­сті в кон­текс­ті судо­вих екс­пер­тиз (пул екс­пер­тів)

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.