Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Жива мідна музи­ка в саду зам­ку на фести­ва­лі зам­ку Хепфнер

Saturday, 27 May 2023
11:30 - 15:00
Sunday, 28 May 2023
11:30 - 15:00

Жива мідна музи­ка в саду зам­ку на фести­ва­лі зам­ку Хепфнер

Субо­та Музи­чне това­ри­ство гар­мо­нії Бланкенлох
Коли: 27.5.2023
11.30–15.00 год.

Музи­чний союз гар­мо­нії Блан­кен­ло­ха зно­ву і зно­ву дово­дить, що мідна музи­ка про­по­нує широ­кий спектр сти­лів. З момен­ту сво­го засну­ва­н­ня у 1925 році бага­те на тра­ди­ції об’­єд­на­н­ня висту­пає за най­кра­щу куль­ту­ру духо­вої музи­ки в Баде­ні та поєд­нує широ­кий спектр жан­рів у витон­че­них аран­жу­ва­н­нях та різно­ма­ні­тних сце­ні­чних про­гра­мах — в тому числі в субо­ту на Бург­фе­сті в яко­сті від­кри­ва­ю­чо­го кон­цер­ту в Бург­гар­те­ні Хопфнера.

Неділь­ний KAmpusKApelle
Коли: 28.5.2023
11.30–15.00 год.

Сту­дент­ський духо­вий оркестр у Карл­сруе грає тра­ди­цій­ну духо­ву музи­ку: мар­ші, поль­ки та валь­си, а іно­ді й інші тво­ри, що потра­пля­ють до репер­ту­а­ру, при­стра­сні духо­ви­ки з запа­лом вико­ну­ють щора­зу, коли їм тра­пля­є­ться слу­шна наго­да — напри­клад, на фести­ва­лі Hoepfner Burgfest у неді­лю Вітсу­на в Бурґгартені.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Privatbrauerei Hoepfner GmbH
Haid-und-Neu-Straße 18, 76131 Karlsruhe

Організатор