Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

День сімей­ної інфор­ма­ції — інфор­ма­ція та поради

Wednesday, 28 June 2023
09:30 - 13:00

День сімей­ної інформації

Інфор­ма­ція та пора­ди щодо кар’єр­них пер­спе­ктив, фінан­со­вої допо­мо­ги та регіо­наль­них служб підтримки

Зби­рай інформацію:
o Варі­ан­ти догля­ду за дітьми
o Дитя­чий про­їзний Карлсруе
o Рекре­а­цій­ні захо­ди для дітей
o Охо­ро­на здо­ро­в’я та освіта
o Фінан­со­ва підтримка
o Допо­мо­га по догля­ду за дитиною
o Можли­во­сті під­трим­ки та піль­ги по догля­ду за чле­на­ми сім’ї

Заван­та­жи­ти флаєр

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Patricia Montbrun
BerufsInformationsZentrum (Rundbau) der Agentur für Arbeit
Brauerstr. 10, 76135 Karlsruhe

Організатор