Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Вор­кшоп: Визна­н­ня різноманітності

Monday, 18 March 2024
14:00 - 17:00

Вор­кшоп: Визна­н­ня різноманітності

Визна­н­ня різно­ма­ні­тно­сті, вико­ри­ста­н­ня різних точок зору — зро­біть свою прое­кт­ну команду/організацію чутли­вою до дискримінації 🤝💡.
Різно­ма­ні­тність має різні рів­ні і важли­ва для робо­ти в коман­ді. Щоб зро­зу­мі­ти це, нам потрі­бні такі нави­чки, як кри­ти­чне мисле­н­ня, емпа­тія та бага­то іншого. 🌐✨
На цьо­му вор­кшо­пі ми разом з екс­пер­ткою Суме­рою Саїд дізна­є­мо­ся, як ми може­мо сві­до­мо вико­ри­сто­ву­ва­ти потен­ці­ал роз­ма­ї­т­тя та про­ти­ді­я­ти дискримінації.
Тож беріть участь у ще одно­му нади­ха­ю­чо­му вор­кшо­пі та вико­ри­сто­вуй­те його мате­рі­а­ли для сво­єї робо­ти! Неза­ле­жно від того, чи ви вже має­те попе­ре­дній досвід, чи вам про­сто ціка­во, цей вор­кшоп для вас і про­по­нує про­стір для вислов­ле­н­ня ваших поглядів.

👉 Заре­є­струй­тесь зараз безкоштовно

ℹ️ Мова: Англій­ська (можли­вий пере­клад на німе­цьку та французьку)

Цільова група: (Власники проектів, члени асоціації, підприємці, керівники команд, допитливі люди)
Ця подія є безкоштовною
Juliette & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kaiserstr. 97, 76133 Karlsruhe

Організатор