Пропозиції
Пропозиції

Визна­н­ня іно­зем­них про­фе­сій­них кваліфікацій

ikubiz

Визна­н­ня іно­зем­них про­фе­сій­них кваліфікацій

Бага­то мігран­тів з іно­зем­ною ква­лі­фі­ка­ці­єю не зна­ють, як вони можуть пра­цю­ва­ти за фахом, оскіль­ки їм бра­кує інфор­ма­ції про про­це­ду­ру визна­н­ня. Наша слу­жба кон­суль­та­цій з питань визна­н­ня на ikubiz про­по­нує без­ко­штов­ні пора­ди та інфор­ма­цію про про­це­ду­ру визна­н­ня. Ми нада­є­мо кон­суль­та­ції не лише в Ман­гей­мі, а й у Гей­дель­бер­зі, Карл­сруе, Пфор­цхай­мі та Мосбаху.

Наш сер­віс для вас

  • Ми кон­суль­ту­є­мо вас щодо про­це­су визна­н­ня. Ми поясню­є­мо про­це­ду­ру визна­н­ня та шука­є­мо від­по­від­ний орган визнання.
  • Ми нада­є­мо кон­суль­та­ції еле­ктрон­ною поштою, відео, теле­фо­ном або осо­би­сто. Кон­суль­та­ції можли­ві лише за попе­ре­днім запи­сом. Будь ласка, запи­ші­ться на кон­суль­та­цію через веб-дода­ток. Якщо це немо­жли­во, ви також може­те зв’я­за­ти­ся з нами еле­ктрон­ною поштою або теле­фо­ном. Ниж­че ви зна­йде­те кон­та­ктну інформацію.
  • Для кон­суль­та­ції нам потрі­бні (за наяв­но­сті) дипло­ми, спи­ски пре­дме­тів, реко­мен­да­ції з робо­ти, резю­ме. Якщо у вас вже є німе­цькі пере­кла­ди, будь ласка, над­си­лай­те їх. В іншо­му випад­ку, будь ласка, не робіть жодних пере­кла­дів до зустрічі.

Мови
У Карл­сруе ми про­по­ну­є­мо англій­ську, німе­цьку, іспан­ську та росій­ську мови.

📌 Зустрі­чі тіль­ки за попе­ре­дньою домовленістю

Запи­са­ти­ся на прийом
https://www.iq-webapp.de/anmeldung-bw

Де
Агент­ство зайня­то­сті Карл­сруе-Раштатт, Центр про­фе­сій­ної інфор­ма­ції (BiZ)
Зала Рун­дбау 110 (1‑й поверх)
Brauerstr. 10, 76135 Карлсруе

Між­на­ро­дний кон­фе­ренц-центр (ibz)
2‑й поверх, ліворуч
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

📢 Акту­аль­на інформація

Через вели­ку кіль­кість запи­тів, на жаль, це може бути дов­ше час очі­ку­ва­н­ня при­бли­зно 3 міся­ці до зустрі­чі доступний.

Фла­єр

Цільова група: всі (Мігранти з іноземною професійною та/або шкільною кваліфікацією)
Ця подія є безкоштовною
Anton Schukow / Milena Ulbrich 
ibz, 2. OG, links
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

Організатор