Пропозиції

Пропозиції

Анти­дис­кри­мі­на­цій­ний офіс

Кон­суль­та­ція та під­трим­ка людей, які зазна­ли дискримінації 

Хто може зв’язатися з нами? Ми під­три­му­є­мо всіх людей, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но постра­жда­ли від дис­кри­мі­на­ції. Наші кон­суль­та­цій­ні послу­ги зав­жди безкоштовні.
Що ми пропонуємо?
— Кон­суль­та­ція та під­трим­ка людей, які зазна­ли дис­кри­мі­на­ції. — Звер­не­н­ня до інших кон­суль­та­цій­них центрів
— вирі­ше­н­ня конфліктів
— Робо­та зі зв’яз­ка­ми з громадськістю
— Навчаль­на робо­та (про­е­кти, май­стер-кла­си­/тре­нін­ги)
— Роз­ши­ре­н­ня можливостей

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.