Соці­аль­не житло

Мало­за­без­пе­че­ні осо­би можуть орен­ду­ва­ти так зва­не соці­аль­не житло в Німеч­чи­ні. Для того, щоб орен­ду­ва­ти соці­аль­не житло, необ­хі­дна посвід­ка про пра­во на про­жи­ва­н­ня (Wohnberechtigungsschein).

Час робо­ти
Запи­си за теле­фон­ною домов­ле­ні­стю
Теле­фон: 0721 133‑6427

Де?
Liegenschaftsamt
Слу­жба з питань май­на
Ламм­штрас­се 7 a (Ратха­у­спас­саж), 76133 Карлсруе


Що взя­ти з собою?

  • Паспорт або посвід­че­н­ня особи
  • Посвід­ка на про­жи­ва­н­ня або дозвіл для нових іммі­гран­тів, які є гро­ма­дя­на­ми кра­ї­ни, яка не вхо­дить до ЄС
  • Довід­ка про дохо­ди
    (тоб­то при зар­пла­ту або соці­аль­ні виплати)
  • Дію­чий дого­вір оренди

Що Ви отримуєте?

  • Посвід­ка на про­жи­ва­н­ня (будь ласка, збе­рі­гай­те документ)