Осві­тня консультація

Якщо у Вас вини­кли пита­н­ня щодо реє­стра­ції в шко­лі, про шко­лу та систе­му навча­н­ня чи про осві­ту та шко­лу зага­лом, ви може­те звер­ну­ти­ся до осві­тньої консультації.

Мігра­цій­не бюро
Мігра­цій­не бюро є кон­та­ктним пун­ктом для батьків-іммі­гран­тів в Управ­лін­ні осві­ти Карл­сруе: http://schulamt-karlsruhe.de

Моло­ді­жна мігра­цій­на слу­жба
Моло­ді­жна мігра­цій­на слу­жба під­три­мує молодь та молодь від 12 до 27 років у вивчен­ні німе­цької мови, у шко­лі та на робо­ті: www.jugendmigrationsdienste.de/jmd/karlsruhe/

Про­сві­тни­цькі кон­суль­та­ції для моло­дих мігран­тів та їх батьків

Цей про­ект про­по­нує навча­н­ня німе­цької мови для дітей молод­шо­го шкіль­но­го віку, інфор­ма­цій­ні Про­ект про­по­нує німе­цьку під­трим­ку для дітей поча­тко­вої шко­ли, інфор­ма­цій­ні кур­си для батьків та надає інди­ві­ду­аль­ні консультації.

Теле­фон +49 (0)721 350 4169
Еле­ктрон­на пошта: jmd.karlsruhe@internationaler-bund.de
Інтер­нет: www.ib-baden.de/bildungsberatung-karlsruhe

Під­трим­ка моло­дих людей, які змі­ню­ють кар’єру в систе­мі освіти

Про­ект про­по­нує без­ко­штов­ні уро­ки німе­цькою мовою (за потре­би також англій­ською) для моло­ді від 12 до 18 років.

Теле­фон: +49 (0)721 85019 841
Інтер­нет: www.internationaler-bund.de/angebot/5858

Осві­тні пора­ди / пора­ди щодо кар’є­ри від Агент­ства зайня­то­сті Карл­сруе
Освітнє/профорієнтаційне кон­суль­ту­ва­н­ня надає під­трим­ку у вибо­рі кур­су навча­н­ня та кар’єри, під час навча­н­ня та на поча­тку про­фе­сій­но­го життя.

Agentur für Arbeit Karlsruhe
Агент­ство зайня­то­сті Карл­сруе
Бра­у­ер­штрас­се 10, 76135 Карл­сруе
Запи­ші­ться на кон­суль­та­цію за номе­ром 0800 4 555500 (без­ко­штов­но)
або онлайн за адре­сою www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

BiMAQ осві­тні пора­ди: навча­н­ня та сере­дня школа

BiMAQ Bildungsberatung про­по­нує осві­тні пора­ди для моло­ді, моло­дих доро­слих, батьків та чле­нів У BiMAQ осві­тні пора­ди, молодь, батьки та чле­ни сім’ї отри­му­ють інфор­ма­цію та пора­ди щодо шко­ли та систе­ми навча­н­ня і сере­дніх шкіл. Кон­суль­та­ції та посе­ре­дни­цтво можли­ві кіль­ко­ма мовами.

AFB — Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH
Дайм­лер­штрас­се 8, 76185 Карл­сруе
Теле­фон 0721 97246–25 або 0721 97246–39
https://www.afb-karlsruhe.de/de/jugendliche-schueler-azubis/bimaq.html

Між­куль­тур­ні настав­ни­ки для батьків
Між­куль­тур­ні настав­ни­ки для батьків під­три­му­ють батьків-іммі­гран­тів різни­ми мова­ми із загаль­них питань про шко­лу та осві­ту в Німеч­чи­ні. Будь ласка, наді­шліть еле­ктрон­ний лист на адре­су: bildungskoordination@sus.karlsruhe.de

Опа­ну­ва­н­ня мови є важли­вим для успі­шно­сті Вашої дити­ни. Коор­ди­на­ція осві­ти для без­пе­рерв­ної мов­ної осві­ти від­по­вість на Ваші запи­та­н­ня: buero.fuer.integration@sjb.karlsruhe.de