Інте­гра­цій­ні курси

Інте­гра­цій­ні кур­си — най­по­пу­ляр­ні­ші мов­ні кур­си. Ці кур­си допо­ма­га­ють мігран­там інте­гру­ва­ти­ся в німе­цьке еко­но­мі­чне, куль­тур­не та соці­аль­не жит­тя. Інте­гра­цій­ні кур­си зазви­чай завер­шу­ю­ться скла­да­н­ням іспи­ту “Тест на зна­н­ня німе­цької мови для іммі­гран­тів” (DTZ), який дає змо­гу отри­ма­ти рівень воло­ді­н­ня мовою B1.

  • Нові іммі­гран­ти мають пра­во один раз прой­ти інте­гра­цій­ний курс.
  • На кур­си можуть бути прийня­ті осо­би, які вже про­жи­ва­ли в кра­ї­ні про­тя­гом три­ва­ло­го пері­о­ду часу, а також гро­ма­дя­ни ЄС, в межах наяв­них місць,
  • Осо­би з німе­цьким гро­ма­дян­ством можуть бути прийня­ті на кур­си в межах наяв­них місць, якщо вони не воло­ді­ють доста­тні­ми зна­н­ня­ми німе­цької мови і осо­бли­во потре­бу­ють інтеграції.

Дода­тко­ва інфор­ма­ція про інте­гра­цій­ні кур­си та інші мов­ні кур­си (також інши­ми мовами):

Феде­раль­не управ­лі­н­ня з мігра­ції та біжен­ців (BAMF)

Інте­гра­цій­ні кур­си у вашо­му регіо­ні можна зна­йти на інте­р­актив­ній кар­ті мігра­цій­но­го відомства

Насту­пні мов­ні шко­ли про­по­ну­ють інте­гра­цій­ні кур­си у Карлсруе:

AAW Карл­сруе
Griesbachstraße 12
76185 Карл­сруе
0721 850290
karlsruhe(at)aaw.de

Berlitz Sprachschule Karlsruhe
Kaiserstraße 215
76133 Карл­сруе
0721 26625
karlsruhe(at)berlitz.de

Dialog Sprachschule Karlsruhe
Kaiserstraße 186
76133 Карл­сруе
0721 1305957
info(at)dialog-sprachschule.eu

eduGLOBAL Institut für Sprache und Bildung Karlsruhe
Erbprinzenstraße 27
76133 Карл­сруе
0721 2039990
info(at)eduglobal.de

Future Gate Bildung und Training
Kaiserstraße 156
76133 Карл­сруе
0721 66971359
info(at)future-gate.eu

Інтер­на­ціо­наль­ний союз (Internationaler Bund)
Шеф­фель­штрас­се 17
76135 Карл­сруе
0721 85019–29
sprachkurse-karlsruhe(at)ib.de

Sprachakademie Karlsruhe
Waldstraße 41 — 43
76133 Карл­сруе
0721 2039960
info(at)sprachakademie-karlsruhe.de

USS Karlsruhe
Griesbachstraße 12
76185 Карл­сруе
0721 27660111
info(at)uss.de

Наро­дна шко­ла Карл­сруе
Kaiserallee 12 e
76133 Карл­сруе
0721 98575–19 або 0721 98575–21
info(at)vhs-karlsruhe.de

QEW-Bildungszentrum
Bahnhofstraße 46
76137 Карл­сруе
0721 38316810
info@qew-bildungszentrum.de