Подаль­ші про­по­зи­ції щодо кур­сів німе­цької мови та зустрічей

У Карл­сруе також є про­по­зи­ції з вивче­н­ня німе­цької мови, орга­ні­зо­ва­ні неза­ле­жни­ми асо­ці­а­ці­я­ми або інши­ми установами.

  • Ці кур­си від­кри­ті для всіх, хто хоче вивча­ти німе­цьку мову, в тому числі для тих, хто не може від­ві­ду­ва­ти інте­гра­цій­ні курси.
  • Ці кур­си зав­жди досту­пні безкоштовно.
  • Участь є пов­ні­стю добровільною.

Кур­си для всіх

Sprecht miteinander! у Гро­мад­сько­му цен­трі Мюль­бур­га
У Гро­мад­сько­му цен­трі Мюль­бур­га (BZM), Weinbrennerstrasse 79 a, 76185 Karlsruhe, від­кри­та про­по­зи­ція Sprecht miteinander! Karlsruhe e.V. про­хо­дить щосе­ре­ди та щоп’я­тни­ці з 18:30 до 20:00.

SprechPunkt у Між­на­ро­дно­му кон­фе­ренц-цен­трі (ibz)
У Між­на­ро­дно­му цен­трі зустрі­чей ibz, Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe, про­по­зи­ція SprechPunkt зав­жди від­бу­ва­є­ться по поне­діл­ках з 18:30 до 20:00 (онлайн) та четвер­гах з 18:30 до 20:00.

Уро­ки німе­цької мови від Freunde für Fremde e.V. у Між­на­ро­дно­му цен­трі зустрі­чей (ibz)
Асо­ці­а­ція Freunde für Fremde e.V. про­по­нує без­ко­штов­ні уро­ки німе­цької мови на кур­сах або як інди­ві­ду­аль­ні заня­т­тя для всіх рів­нів. Про­по­зи­ція в пер­шу чер­гу спря­мо­ва­на на шука­чів при­тул­ку та осіб, які не мають пра­ва на інте­гра­цій­ний курс.

Кур­си для біженців

Кур­си німе­цької мови від Мено­ніт­сько­го това­ри­ства допо­мо­ги при Цен­трі прав люди­ни
З поне­діл­ка по п’я­тни­цю волон­те­ри про­во­дять без­ко­штов­ні уро­ки німе­цької мови для біжен­ців у при­мі­щен­ні Mennonitisches Hilfswerk. Викла­да­чі нама­га­ю­ться макси­маль­но ада­пту­ва­ти зміст до різних рів­нів учнів. Однак на пер­шо­му місці сто­їть не мов­ний про­грес, а сер­де­чний кон­такт один з одним у при­єм­ній атмосфері.

Уро­ки німе­цької мови / навчаль­на скринь­ка орга­ні­за­ції Flüchtlingshilfe Karlsruhe e.V. у Цен­трі прав люди­ни
Flüchtlingshilfe Karlsruhe про­по­нує уро­ки німе­цької мови для біжен­ців у Lernbox, мов­но­му кон­тей­не­рі перед Цен­тром прав люди­ни. Про­по­зи­ція діє з поне­діл­ка по п’я­тни­цю з 14:00 до 17:00.

Поча­тко­ві орі­єн­та­цій­ні кур­си з регіо­на­лі­сти­ки та мови, Freundeskreis Asyl e.V.
Орі­єн­та­цій­ні кур­си в пер­шу чер­гу спря­мо­ва­ні на біжен­ців з неясни­ми пер­спе­кти­ва­ми. За наяв­но­сті віль­них місць, визна­ні біжен­ці та осо­би, яким нада­но дозвіл на про­жи­ва­н­ня, також можуть взя­ти участь у кур­сі, за умо­ви, що участь в інте­гра­цій­но­му кур­сі (поки що) неможлива.

Низь­ко­по­ро­го­ві кур­си для жінок від Freundeskreis Asyl e.V.
Freundeskreis Asyl e.V. є орга­ні­за­то­ром низь­ко­по­ро­го­вих кур­сів для жінок. Окрім вивче­н­ня німе­цької мови, основ­на ува­га при­ді­ля­є­ться темам, пов’я­за­ним з пов­сяк­ден­ним жит­тям та орі­єн­та­ці­єю в суспіль­стві. Діти уча­сни­ків кур­сів пере­бу­ва­ють під опі­кою під час навчання.

Тан­де­ми

Тан­дем пар­тнер­ської меді­а­ції Наро­дної шко­ли
На пла­тфор­мі Цен­тру осві­ти доро­слих ви може­те заре­є­стру­ва­ти­ся, якщо ви шука­є­те пар­тне­ра для тан­де­му, з яким ви хоті­ли б роз­мов­ля­ти німе­цькою або іншою мовою.