Про­фе­сій­ні кур­си німе­цької мови

Після інте­гра­цій­но­го кур­су можна від­ві­ду­ва­ти мов­ні кур­си, пов’я­за­ні з робо­тою. Мов­ні кур­си, пов’я­за­ні з робо­тою, часто під­ви­щу­ють шан­си на рин­ку пра­ці. Вони викла­да­ють німе­цьку мову до рів­ня С1.

Клі­єн­ти Цен­тру зайня­то­сті та Агент­ства з пра­це­вла­шту­ва­н­ня повин­ні звер­ну­ти­ся до сво­го соці­аль­но­го пра­ців­ни­ка. Всі інші (в тому числі пра­ців­ни­ки та ста­же­ри) можуть звер­та­ти­ся до Феде­раль­но­го відом­ства у спра­вах мігра­ції та біжен­ців (BAMF).

Інфор­ма­ція про мов­ні кур­си, пов’я­за­ні з роботою:

Феде­раль­не управ­лі­н­ня з мігра­ції та біжен­ців (BAMF)

Заява про пра­во на участь для працівників

Заяв­ка на участь у кон­кур­сі для стажерів

Акту­аль­ні про­по­зи­ції на пото­чні кур­си з вивче­н­ня мови, пов’я­за­ної з робо­тою, у Карлсруе:

Феде­раль­не агент­ство зайня­то­сті (Bundesagentur für Arbeit)

Мов­на ака­де­мія (Sprachakademie)

DAA Karlsruhe

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.