پیشنهادات
پیشنهادات

مشاوره اجتماعی و رویه ای

دوشنبه 9:00 - 11:00 & 14:00 - 16:00
سه شنبه 9:00 - 11:00 & 14:00 - 16:00
پنج شنبه 9:00 - 11:00 & 14:00 - 16:00

در LEA Durlacher Allee 100

در Durlacher Allee 100 مشاوره منظم دوباره انجام می شود!

ساعات اداری عبارتند از:

MO: 9:00 — 11:00 صبح
DI: 14:00 — 16:00
انجام: 9:00 الی 11:00 صبح

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.