پیشنهادات

پیشنهادات

جلسات انفرادی با درمانگران یا درمانگران متخصص

آتمان — موسسه بهداشت روان و مهاجرت

موسسه آتمن برای سلامت روان و مهاجرت در درجه اول برای پناهندگانی است که از اختلالات مربوط به تروما (مانند PTSD) رنج می برند. ما مشتریان و درمانگران را به روشی با آستانه پایین گرد هم می آوریم.

به طور معمول 5 جلسه ارائه می شود. البته 10 جلسه نیز با هماهنگی امکان پذیر است.

متاسفانه در حال حاضر امکان ارائه جلسات گروهی وجود ندارد. در موارد فعلی، جلسات درمانی و مشاوره ارجاعی می تواند ارائه شود.

گروه هدف: (پناهندگانی که از اختلالات ناشی از تروما رنج می برند)
این رویداد رایگان است
Mariella Winter
Menschenrechtszentrum
Durlacher Allee 66, 76137 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.