Пропозиції
Пропозиції

Nimm’s Mit — соці­аль­ний мага­зин одя­гу для дітей

Понеділок  10:00 - 17:00
Вівторок 10:00 - 13:00
Середа 10:00 - 17:00
Четвер 10:00 - 13:00
П'ятниця 10:00 - 13:00
Субота
Тільки кожної першої суботи місяця

Nimm’s Mit — соці­аль­ний мага­зин одя­гу для дітей

Ми про­по­ну­є­мо дитя­чий одяг навіть для дуже малень­ких гаман­ців. Також є без­ко­штов­ні ігра­шки та дитя­чі книж­ки.

Ми запро­ва­ди­ли прайс-лист з низь­ки­ми ціна­ми, тому що нам важли­во дбай­ли­во ста­ви­ти­ся до одягу.

У нашо­му мага­зи­ні одя­гу ми про­по­ну­є­мо дитя­чий одяг секонд-хенд за неве­ли­ку пла­ту, інфор­му­є­мо про про­по­зи­ції Kinderschutzbund Karlsruhe та нада­є­мо без­ко­штов­ні кон­суль­та­ції з питань вихо­ва­н­ня дітей.

Крім того, ми про­по­ну­є­мо мобіль­ний сер­віс. Коман­да волон­те­рів у супро­во­ді соці­аль­но-педа­го­гі­чно­го фахів­ця від­ві­дує існу­ю­чі місця зустрі­чей, такі як батьків­ські збо­ри або закла­ди під­трим­ки в різних части­нах міста та району.

Ви хоче­те пожер­тву­ва­ти дитя­чий одяг?

Ми з раді­стю прийме­мо сезон­ний дитя­чий одяг у хоро­шо­му ста­ні від 56 до 158 роз­мі­ру та взу­т­тя до 37 роз­мі­ру, а також дитя­чі вело­си­пе­ди, коля­ски, авто­крі­сла.
Їх можна забра­ти за попе­ре­дньою домов­ле­ні­стю за адре­сою: Кай­зер­штрас­се, 53,
Тел: 0160 335 3280
або еле­ктрон­ною поштою: birgit.gruenwedel@dksb-ka.de.

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор