Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

MONDO 2024 — свя­то для всіх

Saturday, 22 June 2024
14:00

MONDO 2024 — свя­то для всіх

MONDO озна­чає «світ». Фести­валь демон­струє куль­тур­не роз­ма­ї­т­тя мешкан­ців Карл­сруе з усьо­го світу.

Закор­дон­ні німе­цькі об’­єд­на­н­ня та уста­но­ви пре­зен­ту­ють себе стен­да­ми та різно­ма­ні­тною куль­тур­ною про­гра­мою. Вони нада­ють інфор­ма­цію про пото­чні про­е­кти, захо­ди та події, пов’я­за­ні з між­куль­тур­ною та між­на­ро­дною робо­тою в Карл­сруе. Скрізь про­по­ну­ю­ться стра­ви з усьо­го сві­ту. Волон­те­ри з асо­ці­а­цій від­по­від­а­ють за стра­ви і таким чином гаран­ту­ють автен­ти­чність, яку важ­ко зна­йти на інших фестивалях.

Різно­ма­ні­тність і бар­ви­стість Карл­сруе можна від­чу­ти всі­ма орга­на­ми чут­тя в MONDO.

Перед облич­чям кон­флі­ктів і воєн у всьо­му сві­ті, а також у сер­ці Євро­пи, мир­не спів­існу­ва­н­ня і спіль­не свя­тку­ва­н­ня різних куль­тур у Карл­сруе є обна­дій­ли­вим сигналом.

Ми буде­мо раді, якщо ви та ваші гру­пи візьме­те участь у цьо­му році з інфор­ма­цій­ним стен­дом, стен­дом з їжею, на сце­ні з пісня­ми, тан­ця­ми, виста­ва­ми або на одно­му з наших острів­ців дійств/зустрічей.

При­ходь­те до нас зі сво­ї­ми іде­я­ми, фести­валь має бути яскра­вим і для всіх.

Реє­стра­цій­ну фор­му можна знайти 
тут.

Якщо у вас вини­кли запи­та­н­ня, будь ласка, зате­ле­фо­нуй­те нам: 0721 — 89 333 710, або напи­шіть на еле­ктрон­ну пошту: info@ibz-karlsruhe.de

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор