Пропозиції

Пропозиції

Місце­вий поря­док ден­ний 21

За ста­лий роз­ви­ток Карлсруе

Карл­сруе має вели­ку при­хиль­ність до ста­ло­го та орі­єн­то­ва­но­го на май­бу­тнє роз­ви­тку не лише у місті, але й в усьо­му сві­ті – як серед гро­ма­дян, так і з боку міської адмі­ні­стра­ції. Під егідою

Місце­во­го поряд­ку ден­но­го 21 числен­ні робо­чі гру­пи, іні­ці­а­ти­ви, асо­ці­а­ції та при­ва­тні осо­би пра­цю­ють над вті­ле­н­ням 17 цілей Поряд­ку ден­но­го Орга­ні­за­ції Об’єднаних Націй на пері­од до 2030 року, таких як захист клі­ма­ту, єди­ний світ, ста­ле спо­жи­ва­н­ня та мобіль­ність. Веб-дода­ток «Agenda 2030 – Sustainability in Karlsruhe»( https://geoportal.karlsruhe.de/agenda2030/ ) про­по­нує поча­тко­вий огляд різно­ма­ні­тно­го ланд­ша­фту акто­рів та можли­во­стей еко­ло­гі­чно­го шопін­гу в Карл­сруе. Офіс поряд­ку ден­но­го міста Карл­сруе під­три­мує гро­ма­дян у реа­лі­за­ції їхніх про­е­ктів та у зв’яз­ках з гро­мад­ські­стю. Він також реа­лі­зує вла­сні про­е­кти і зав­жди радий почу­ти від вас нові ідеї.

 

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.