Пропозиції
Пропозиції

Локаль­ний поря­док ден­ний 21 Карлсруе

Lokale Agenda 21 Карл­сруе під­три­мує гро­ма­дян у реа­лі­за­ції їхніх про­е­ктів та у зв’яз­ках з гро­мад­ські­стю. Вона також реа­лі­зує вла­сні про­е­кти і зав­жди рада почу­ти від вас та отри­ма­ти нові ідеї..

У Карл­сруе вели­ка при­хиль­ність до ста­ло­го та орі­єн­то­ва­но­го на май­бу­тнє Карл­сруе, а також до ста­ло­го роз­ви­тку в усьо­му сві­ті – як серед гро­ма­дян, так і з боку міської адміністрації.

Під егі­дою Місце­во­го поряд­ку ден­но­го 21 числен­ні робо­чі гру­пи, іні­ці­а­ти­ви, асо­ці­а­ції та при­ва­тні осо­би від­да­ні 17 цілям Поряд­ку ден­но­го Орга­ні­за­ції Об’єднаних Націй на пері­од до 2030 року та займа­ю­ться таки­ми тема­ми, як захист клі­ма­ту, Єди­ний світ, ста­ле спо­жи­ва­н­ня та мобільність.

Веб-дода­ток «Agenda 2030 – Sustainability in Karlsruhe» ( https://geoportal.karlsruhe.de/agenda2030/ ) надає поча­тко­вий огляд різно­ма­ні­тно­го ланд­ша­фту акто­рів, а також можли­во­стей стій­ко­го шопін­гу в Карлсруе.

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.