Пропозиції
Пропозиції

Між­куль­тур­ні настав­ни­ки для батьків

Між­куль­тур­ні настав­ни­ки для батьків

Інфор­ма­ція на теми шко­ли та освіти

Місто Карл­сруе під­три­мує батьків-між­на­ро­дни­ків бро­шу­ра­ми на різних мовах на тему шкіль­ної осві­ти. Крім того, батьків під­три­му­ють ква­лі­фі­ко­ва­ні батьків­ські настав­ни­ки, які кон­суль­ту­ють батьків і супро­во­джу­ють їх під час шкіль­них дис­ку­сій та батьків­ських зборів.

Між­куль­тур­ні настав­ни­ки для батьків

З січня 2020 року в Карл­сруе пра­цю­ють між­куль­тур­ні батьків­ські настав­ни­ки. Вони допо­ма­га­ють батькам з пита­н­ня­ми про шко­лу та осві­ту, а також шко­лам, дитя­чим сад­кам та іншим уста­но­вам з питань між­куль­тур­но­го вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня. Ква­лі­фі­ка­цію настав­ни­ків про­во­дить непри­бу­тко­ва Батьків­ська фун­да­ція Баден-Вюр­тем­бер­га. Близь­ко двад­ця­ти осіб заді­я­ні в цій сфе­рі в місті Карл­сруе (ста­ном на кві­тень 2021 року).

Цими мова­ми можуть допо­мог­ти між­куль­тур­ні настав­ни­ки для батьків:

Німе­цька, англій­ська, фран­цузь­ка, румун­ська, росій­ська, гру­зин­ська, босній­ська, хор­ват­ська, серб­ська, туре­цька, араб­ська, кам­ба, суа­хі­лі, амхар­ська, тигрінья

Цільова група: сім'ї, дорослі (іноземні батьки)
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.