Пропозиції

Пропозиції

Інтер­нет-кафе в Карл­сруе — пора­ди волон­те­рів для людей похи­ло­го віку

Волон­тер­ські пора­ди щодо смар­тфо­нів, план­ше­тів та ПК для людей похи­ло­го віку

Бага­то з тих, хто не виріс зі смар­тфо­на­ми, план­ше­та­ми та ПК, як “поко­лі­н­ня Інте­не­та”, хоті­ли б ско­ри­ста­ти­ся пере­ва­га­ми Інтер­не­ту. Часто їм про­сто не виста­чає когось, хто міг би поясни­ти їм це час від часу.

Ми під­три­му­є­мо людей, які хоті­ли б увійти в цифро­вий світ і хочуть зна­ти, як: над­си­ла­ти текс­то­ві пові­дом­ле­н­ня, роби­ти фото і відео для дру­зів і сім’ї, шука­ти інфор­ма­цію в Інтер­не­ті, спіл­ку­ва­ти­ся з інши­ми в соці­аль­них мере­жах і бага­то іншо­го. Смар­тфон, ПК, ноут­бук і план­шет про­по­ну­ють без­ліч можли­во­стей для спіл­ку­ва­н­ня. Але спер­шу тре­ба дізна­ти­ся, як вони працюють.

По всьо­му Карл­сруе є місця зустрі­чей, де волон­те­ри про­по­ну­ють без­ко­штов­ну допо­мо­гу та кон­суль­та­ції з питань кори­сту­ва­н­ня цифро­ви­ми пристроями.

Про­сто заві­тай­те на одну з кон­суль­та­цій і при­не­сіть з собою свій пристрій.

IT-Beratung Mühlburg
Bürgerzentrum Mühlburg Weinbrennerstraße 79a
76185 Карлсруе
Кожної 2‑ї та 4‑ї сере­ди міся­ця 16:00–18:00 (лекції кожної 1‑ї сере­ди міся­ця з 16:00)

Інтер­нет-кафе 55plus-Südwerk
Ген­рі­єт­та-Обер­мюл­лер-Штрас­се 10
76137 Карлсруе
кожні два. Сере­да 16:00–18:00

IT-кафе в Мітмах-Ладе­ні на пів­ден­но­му заході
Мате­ма­ти­чна вули­ця, 12
76133 Карлсруе
кожно­го 2‑го вів­тор­ка міся­ця 18:00–19:30 (реє­стра­ція за еле­ктрон­ною адре­сою: itcafe@mailbox.org)

Інтер­нет-кафе Nordweststadt
Landauer Straße 2b
76185 Карлсруе
кожно­го 1‑го та 3‑го поне­діл­ка міся­ця 17:30–19:00

Інтер­нет-кафе 55plus Grötzingen
Begegnungszentrum Grötzingen (Niddaraum) Niddastraße 9
76229 Карлсруе
Четвер 15:00–17:00 (крім свя­тко­вих днів або під час шкіль­них канікул)

Спро­буй­те — Bürgerzentrum Daxlanden
Waidweg 1c
76189 Карлсруе
кожну 1‑шу та 3‑тю сере­ду міся­ця 17:00–18:30 год.

Seniorenclub Durlach
Рап­пен­штрас­се, 5
76149 Карлсруе
Поне­ді­лок та сере­да 17:00–19:00

 

Цільова група: дорослі (Сеньйори.)
Ця подія є безкоштовною

Організатор