Пропозиції

Пропозиції

Фут­бол для дівчат

Вівторок 15:45 - 16:45

Фут­бол для дівчат

Депар­та­мент шкіл і спор­ту міста Карл­сруе у спів­пра­ці зі спор­тив­ним клу­бом Post Südstadt Karlsruhe про­по­нує без­ко­штов­ну фут­боль­ну про­гра­му для дів­чат як насту­пний ком­по­нент про­гра­ми «Soziales Miteinander durch Sport — Vielfalt bewegt Karlsruhe» (Соці­аль­на єдність через спорт — різно­ма­ні­тність рухів Карлсруе).

По вів­тор­ках з 15:45 до 16:45 дів­ча­та віком від 6 до 14 років можуть гра­ти у фут­бол на полі зі шту­чним покри­т­тям Post Südstadt Karlsruhe під керів­ни­цтвом тренера.

Фут­боль­на про­по­зи­ція для дів­чат досту­пна без попе­ре­дньої реє­стра­ції та без­ко­штов­на. Мета про­е­кту – ство­ри­ти низь­ко­по­ро­го­ву та спор­тив­но орі­єн­то­ва­ну про­по­зи­цію для дівчат.

Мета поля­гає в тому, щоб дати дів­ча­там можли­вість отри­ма­ти задо­во­ле­н­ня від гри у фут­бол, неза­ле­жно від їх резуль­та­тів. При­єд­на­ти­ся може кожен, неза­ле­жно від того, наскіль­ки добре чи пога­но він воло­діє фут­боль­ни­ми нави­чка­ми, голов­не, щоб було весело.

Цільова група: дівчата (Дівчата від 6 до 14 років)
Ця подія є безкоштовною
Hans Kyei — Norman Durand 
Post Südstadt Karlsruhe e. V.
Ettlinger Allee 9, 76199 Tram lines S1 and S11 > Stop “Dammerstock” > then about two minutes walk

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.