Події
Події

Свя­тку­ва­н­ня Між­на­ро­дно­го дня в Хемін­гу­ей Лаунж

Thursday, 13 June 2024
18:00

На стар­то­вий захід у поне­ді­лок 16.1.2023 р. Feierabend International запро­шує всіх заці­кав­ле­них осіб до Hemingway Lounge Karlsruhe з 18:00. Пер­ший вечір серії захо­дів від­криє іспан­ський спів­о­чий гурт Sudaka з Карл­сруе. Коло­ри­тне роз­ма­ї­т­тя коле­кти­ву, уча­сни­ки яко­го похо­дять з Арген­ти­ни, Мекси­ки, Чилі та Німеч­чи­ни, від­обра­жає ідею захо­ду Feierabend International.

Серія захо­дів Feierabend International була роз­ро­бле­на з метою полег­ше­н­ня досту­пу до куль­тур­ної та соці­аль­ної уча­сті для між­на­ро­дних фахів­ців у Карл­сруе на дода­ток до їхньої про­фе­сій­ної діяль­но­сті. Ядро коман­ди — це про­фе­сій­но актив­ні фахів­ці, які пра­цю­ють у зоні нада­н­ня меди­чної допо­мо­ги в лікар­ні. Як і скрізь у Німеч­чи­ні, мед­се­стрин­ські бри­га­ди роз­ши­рю­ю­ться за раху­нок залу­че­н­ня між­на­ро­дних фахів­ців з догля­ду за хворими.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор