Пропозиції
Пропозиції

Про­фо­рі­єн­та­ція та кон­суль­ту­ва­н­ня під час від­пус­тки по догля­ду за дити­ною — BOBiE

Про­фо­рі­єн­та­ція та кон­суль­ту­ва­н­ня під час від­пус­тки по догля­ду за дити­ною — BOBiE

Пов­сяк­ден­не жит­тя з малень­кою дити­ною може бути дуже скла­дним. Після від­пус­тки по догля­ду за дити­ною часто немає часу поду­ма­ти про вла­сне про­фе­сій­не май­бу­тнє. Ми буде­мо раді під­три­ма­ти вас, якщо ви пла­ну­є­те роз­по­ча­ти робо­ту або повер­ну­ти­ся до неї. З’я­суй­те, чого ви хоче­те в про­фе­сій­но­му пла­ні, в чому ваші силь­ні сто­ро­ни і що ви може­те зро­би­ти для дося­гне­н­ня сво­їх цілей. Ви може­те взя­ти з собою дітей.

Про­по­зи­ція вклю­чає для вас
” Інфор­ма­ція, кон­суль­та­ції та інди­ві­ду­аль­ний коу­чинг на тему “Поєд­на­н­ня кар’є­ри та сім’ї
” Зна­йом­ство з рин­ком пра­ці та навчання
” Під­трим­ка в пошу­ку ста­жу­ва­н­ня, робо­ти або навча­н­ня з непов­ним робо­чим днем з непов­ним робо­чим днем з непов­ним робо­чим днем
” Під­трим­ка додатків
” Під­трим­ка в орга­ні­за­ції догля­ду за дітьми
” Сер­ти­фі­кат учасника

Ви може­те при­ве­сти сво­їх дітей на консультацію
У наших кон­фе­ренц-залах є кім­на­ти, які від­по­від­а­ють віку ваших дітей.

Ви може­те ско­ри­ста­ти­ся цією про­по­зи­ці­єю, якщо ви пере­бу­ва­є­те у від­пус­тці по догля­ду за дити­ною і ще не зна­йшли варі­ант догля­ду за нею.

BOBiE — це про­ект, що фінан­су­є­ться Євро­пей­ським соці­аль­ним фон­дом за під­трим­ки Соці­аль­но­го фон­ду за під­трим­ки Цен­тру зайня­то­сті міста Карлсруе.

При­зна­че­н­ня
Ви буде­те отри­му­ва­ти регу­ляр­ні та інди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції за осо­би­стою домовленістю

Цільова група: (Батьки та сім'ї, вагітні жінки)
Ця подія є безкоштовною

Організатор