Пропозиції
Пропозиції

Ласка­во про­си­мо Center TechnologieRegion Karlsruhe

Ми — Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe — кон­суль­ту­є­мо між­на­ро­дних про­фе­сіо­на­лів і моло­дих спе­ці­а­лі­стів, які хочуть пра­цю­ва­ти та жити в TechnologieRegion.

Чи є у вас про­фе­сій­на ква­лі­фі­ка­ція? Чи хоті­ли б ви осво­ї­ти про­фе­сію? Шука­є­те робо­ту, яка від­по­від­ає вашій ква­лі­фі­ка­ції? Ми пові­до­ми­мо вам про вимо­ги регіо­наль­но­го рин­ку навча­н­ня та пра­ці та про­цес пода­н­ня заяв­ки. Крім того, ми гото­ві допо­мог­ти вам і чле­нам вашої роди­ни з бага­тьма запи­та­н­ня­ми щодо при­бу­т­тя та посе­ле­н­ня в нашо­му регіо­ні. Від А для про­пи­ски до Я для дому.

Ми є цен­траль­ним кон­та­ктним пун­ктом із піло­тною фун­кці­єю, що озна­чає, що ми тісно спів­пра­цю­є­мо з бага­тьма місце­ви­ми, регіо­наль­ни­ми та між­на­ро­дни­ми уча­сни­ка­ми (кон­суль­та­цій­ні цен­три, сер­ві­сні уста­но­ви, орга­ни вла­ди, асо­ці­а­ції). Оскіль­ки ми фінан­су­є­мо­ся, зокре­ма, Міні­стер­ством еко­но­мі­ки, пра­ці та тури­зму Баден-Вюр­тем­бер­га, усі наші послу­ги є безкоштовними.
Ми раді нада­ти без­ко­штов­ну кон­суль­та­цію по теле­фо­ну, вір­ту­аль­но, еле­ктрон­ною поштою або у віталь­но­му центрі.

Цільо­ва група

  • Між­на­ро­дні про­фе­сіо­на­ли, сту­ден­ти та ста­же­ри всіх про­фе­сій і галу­зей про­ми­сло­во­сті та чле­ни їхніх сімей:
  • Хто ціка­ви­ться TechnologieRegion Karlsruhe і все ще живе за кордоном
  • Які ново­при­бу­лі з‑за кор­до­ну, коли вони почи­на­ють свою роботу
  • Хто вже кіль­ка років живе в TechnologieRegion Karlsruhe і хоче змі­ни­ти про­фе­сій­ну діяльність

 

Фла­єр для заван­та­же­н­ня німе­цькою / англій­ською / фран­цузь­кою

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Petra Bender / Monika Stahl / Sinéad O‘Brien
Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe
Emmy-Noether-Straße 11, 76131 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.