Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Пра­вий попу­лізм, полі­ти­ка націо­наль­ної іден­ти­чно­сті та нео­фа­шизм — загро­за для Євро­пи та демократії?

Wednesday, 22 March 2023
20:00

Істо­ри­чні, соціо­ло­гі­чні та пси­хо­ло­гі­чні поясне­н­ня цих пра­вих явищ, як на них можуть реа­гу­ва­ти демо­кра­ти­чні дер­жа­ви, і як пра­ві у Фран­ції потра­пи­ли до воріт влади.
Мері Уліг, керів­ник Офі­су інте­гра­ції Карл­сруе, у роз­мо­ві з від­зна­че­ною наго­ро­да­ми жур­на­ліс­ткою-фрі­лан­сер­кою та екс­пер­том з Фран­ції Ромі Штрас­сен­бург та відо­мим полі­то­ло­гом, полі­то­ло­гом докто­ром Роль­фом Фран­кен­бер­ге­ром, екс­пер­том у галу­зі дослі­джень пра­во­го екс­тре­мі­зму та демократії.

Що сто­їть за тер­мі­на­ми “пра­вий попу­лізм”, “полі­ти­ка націо­наль­ної іден­ти­чно­сті” та “нео­фа­шизм” і як їх роз­рі­зня­ти? Як можна поясни­ти ці яви­ща? Чи заста­рі­ла євро­пей­ська модель порів­ня­но з націо­наль­ною державою?

Доктор Рольф Фран­кен­берг зро­бить огляд роз­ви­тку пра­во­го екс­тре­мі­зму після Дру­гої сві­то­вої вій­ни в євро­пей­сько­му кон­текс­ті та роз­по­вість про те, як може вигля­да­ти запо­бі­га­н­ня пра­во­му екстремізму.

На при­кла­ді Фран­ції жур­на­ліс­тка Ромі Штрас­сен­бург пока­же, як край­ні пра­ві про­йшли до воріт вла­ди і що це озна­чає для Європи.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор