Пропозиції

Пропозиції

Пора­ди щодо повтор­но­го в’їзду

Про­фе­сій­ний повтор­ний вступ

Ви іно­ді зами­слю­є­тесь, чи є у вас шан­си на пото­чно­му рин­ку праці?
Або ви дума­є­те, чи можна було б прой­ти навча­н­ня? Може, навіть непов­ний робо­чий день?
Можли­во, у про­фе­сії, яка вас задо­воль­няє і дозво­ляє жити без фінан­со­вої допомоги?

Без­ко­штов­но та без зобов’язань
Наші кон­суль­тан­ти з кар’єри досту­пні для вас із усі­ма сво­ї­ми зна­н­ня­ми та кон­та­кта­ми для орі­єн­та­цій­но­го кон­суль­ту­ва­н­ня. Вони виді­ля­ють час на ваші про­бле­ми та можуть обго­во­ри­ти з вами ваші ідеї та, можли­во, вже роз­по­ча­ти насту­пні кроки.

заван­та­жи­ти Flyer

©Flyer-Bundesagentur für Arbeit

 

Цільова група: (Люди до професійного повторного вступу)
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.