Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Пере­хре­стя куль­тур: Подо­рож з Укра­ї­ни до Німеччини

Tuesday, 6 February 2024
18:00

Сві­то­ве нау­ко­ве кафе

Пере­хре­стя куль­тур: Подо­рож з Укра­ї­ни до Німеччини

🎓 з доц. Про­фе­сор, доктор Іван Баликін

Д‑р Іван Бали­кін нара­зі є нау­ко­вим спів­ро­бі­тни­ком кафе­дри суча­сної істо­рії Ман­гейм­сько­го уні­вер­си­те­ту. Дізна­ти­ся біль­ше про спі­ке­ра можна тут.

Допо­відь пред­ста­вить про­фе­сор, доктор Керо­лайн Й. Робер­тсон-фон Тро­та, поче­сний стар­ший нау­ко­вий спів­ро­бі­тник КІТ.

При­ходь­те і при­єд­нуй­тесь до нас для сти­сло­го дослі­дже­н­ня пере­хре­стя, де зустрі­ча­ю­ться куль­ту­ри, сплі­та­ю­ться мину­ле, сьо­го­де­н­ня та ака­де­мі­чні пра­гне­н­ня. Доцент, доктор Іван Баликін
висту­пить з допо­від­дю “Пере­хре­стя куль­тур: Подо­рож з Укра­ї­ни до Німеч­чи­ни”, а також про пере­ти­ни сво­го осо­би­сто­го та про­фе­сій­но­го жит­тя, роз­кри­ва­ю­чи пере­хо­ди від Укра­ї­ни до
нау­ко­ві ланд­ша­фти Німеч­чи­ни та його пра­гне­н­ня до май­бу­тньо­го в Німеч­чи­ні, від імер­сив­них мето­дів навча­н­ня до спів­за­сну­ва­н­ня спіль­но­ти осві­тян у гро­мад­ській орга­ні­за­ції “Про­гре­сив­ні”.
Він пред­ста­вить своє пото­чне дослі­дже­н­ня “Пам’ять та іде­о­ло­гі­чна спад­щи­на”, при­свя­че­не розу­мін­ню скла­дних зв’яз­ків між нара­ти­ва­ми пам’я­ті, соці­аль­ни­ми руха­ми та полі­ти­кою ідентичності.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
TRIANGEL Transfer – Kultur – Raum, in „Space“
Kaiserstraße 93, 76133 Karlsruhe

Організатор