Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Ого­ло­ше­но лау­ре­а­тів Пре­мії Карл­сруе за інте­гра­цію 2024!

Sunday, 18 February 2024

Ого­ло­ше­но лау­ре­а­тів Пре­мії Карл­сруе за інте­гра­цію 2024!

Заяв­ки при­йма­ю­ться до 18.2.2024.

Наго­ро­да за інте­гра­цію в Карл­сруе покли­ка­на пока­за­ти при­клад рів­них можли­во­стей та уча­сті всіх людей, що живуть у Карл­сруе, а також подо­ла­н­ня упе­ре­джень та подо­ла­н­ня упе­ре­джень та подо­ла­н­ня расизму.
Пре­мія при­зна­че­на для вша­ну­ва­н­ня осіб, орга­ні­за­цій та ком­па­ній, які зро­би­ли осо­бли­вий вне­сок у спів­існу­ва­н­ня людей з мігра­цій­ни­ми зобо­в’я­за­н­ня­ми та без них.

Умо­ви та положення

1. Пода­ва­ти заяв­ки можуть як фізи­чні осо­би, так і об’­єд­на­н­ня, а також асо­ці­а­ції, ком­па­нії та орга­ні­за­ції. Також можли­ве пода­н­ня про­по­зи­цій щодо тре­тіх осіб.
2. Діяль­ність має бути взір­це­вою і вихо­ди­ти за рам­ки оче­ви­дно­го. Вони повин­ні пода­ва­ти при­клад, який заохо­чує до наслідування.
3. Про­по­зи­ції мають бути пода­ні в письмо­вій фор­мі. Аплі­ка­цій­ну фор­му можна зна­йти тут: https://www.ibz-karlsruhe. de/wp-content/uploads/2023/11/2024_ Proposal-Form.pdf
4. Наго­ро­да буде вру­че­на у фор­мі сер­ти­фі­ка­ту, а також гро­шо­вої пре­мії для фізи­чних осіб та асо­ці­а­цій і організацій.
5. ріше­н­ня про наго­ро­дже­н­ня при­ймає Опі­кун­ська рада.
6. Ріше­н­ня про від­мо­ву не поясню­ю­ться. Звер­не­н­ня до суду виключено.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор