Пропозиції
Пропозиції

Навча­н­ня мігран­тів на аси­стен­тів гері­а­три­чної допомоги

Навча­н­ня мігран­тів на аси­стен­тів гері­а­три­чної допомоги

Помі­чни­ки мед­се­стер для людей похи­ло­го віку під­три­му­ють мед­се­стер у вико­нан­ні всіх зав­дань, пов’я­за­них з догля­дом за людьми похи­ло­го віку. Вони допо­ма­га­ють у догля­ді, при­йо­мі їжі та інших пов­сяк­ден­них справах.

Про­ходь­те ста­жу­ва­н­ня і одно­ча­сно вивчай­те німе­цьку мову!

Ти навчи­шся:
— німе­цька мова
— догляд за людьми похи­ло­го віку та людьми, які потре­бу­ють догля­ду в будин­ках пре­ста­рі­лих, лікар­нях, на дому.

Навча­н­ня на фактах
— понад 1.000 € брут­то щомісяця
— в кін­ці німе­цька B2
— 2 роки навча­н­ня у про­фе­сій­но-техні­чно­му учи­ли­щі та мед­се­стрин­сько­му закладі
— дода­тко­во для тих, хто ще пога­но роз­мов­ляє німе­цькою мовою

При­не­си з собою:
— Рівень воло­ді­н­ня німе­цькою мовою A2
— Задо­во­ле­н­ня від спіл­ку­ва­н­ня з людьми похи­ло­го віку, які потре­бу­ють допомоги
— кому­ні­ка­тив­ні навички
— пра­кти­чні здібності
— фізи­чна підготовка

Подай­те заяв­ку зараз!

Заван­та­жи­ти флаєр

Цільова група: (для мігрантів )
Ця подія не є безкоштовною

Організатор