Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Між­на­ро­дні тижні про­ти раси­зму Карл­сруе 2024

Sunday, 10 March 2024
Sunday, 24 March 2024

Пра­ва люди­ни для всіх!

Між­на­ро­дний день бороть­би про­ти раси­зму від­зна­ча­є­ться щорі­чно 21 бере­зня і був про­го­ло­ше­ний Орга­ні­за­ці­єю Об’­єд­на­них Націй у 1966 році. В остан­ні роки в Карл­сруе також про­во­дя­ться Між­на­ро­дні тижні про­ти раси­зму, при­уро­че­ні до цьо­го дня. Участь беруть понад 40 асо­ці­а­цій, іні­ці­а­тив та орга­ні­за­цій, а також окре­мі осо­би з усіх секто­рів суспіль­ства Карлсруе.

Спіль­ним зав­да­н­ням тут є домог­ти­ся біль­шої ува­ги до робо­ти, яка кри­ти­кує расизм. Тема раси­зму повин­на постій­но бути на поряд­ку ден­но­му міської гро­ма­ди, щоб люди були чутли­ви­ми і мобі­лі­зо­ва­ни­ми про­ти раси­зму. Ці тижні роблять свій вне­сок у це.

До про­гра­ми 2024

Цільова група: всі (Міжнародні тижні проти расизму Карлсруе 2024)
Ця подія є безкоштовною

Організатор