Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Між­на­ро­дний день бороть­би з раси­змом 2022

Monday, 21 March 2022
19:30

з
— при­ві­та­н­ня лор­да-мера докто­ра Фран­ка Ментрупа
— лекція на тему раси­зму Фло­ренс Бро­ков­скі-Шеке­те з подаль­шою дис­ку­сі­єю з ауди­то­рі­єю; Пані Бро­ков­скі-Шеке­те родом з Ман­ге­йма, є авто­ром і дире­кто­ром шкіль­но­го окру­гу, пер­шою чор­но­шкі­рою люди­ною, яка зро­би­ла це в Німеччині
— гурт Чор­но­мор­ське пароплавство
— розмови
Моде­ра­тор: Голо­ва Куль­тур­но­го офі­су Домі­ні­ка Сопе та спе­ці­а­ліст з питань інте­гра­ції Мері Уліг

Вхід 19.00, вхід віль­ний, діють дію­чі пра­ви­ла Corona.

Пла­кат для заван­та­же­н­ня

 

Це авто­ма­ти­чний пере­клад. Про­си­мо виба­че­н­ня, якщо ви зна­йде­те непра­виль­не або невід­по­від­не формулювання.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.