Події

Події

Між­на­ро­дне об’­єд­на­н­ня Карлсруе

Tuesday, 28 May 2024
18:00 - 20:00

Зако­ха­ність у Карлсруе

екс­кур­сія містом через 309 років історії

“International Come Together” — це мере­же­ва зустріч для між­на­ро­дних фахів­ців, сту­ден­тів та заці­кав­ле­них осіб у Техно­ло­гі­чно­му регіо­ні Карл­сруе: іде­аль­на можли­вість нала­го­ди­ти цін­ні зв’язки,
отри­ма­ти користь від різно­го досві­ду та обмі­ня­ти­ся іде­я­ми з однодумцями.
Усі зустрі­чі можна пере­гля­да­ти неза­ле­жно одна від одної — ви може­те взя­ти участь один раз, дві­чі або повер­та­ти­ся до них і нада­лі. Участь у захо­ді безкоштовна.


Путів­ник:
Дані­ель Вензауер-Зібер

Реє­стра­ція за посиланням:
welcome@trk.de
* Екс­кур­сія містом про­во­ди­ться англій­ською мовою.

Ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо на зустріч з вами!
Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe є цен­траль­ним кон­та­ктним пун­ктом для між­на­ро­дних фахів­ців, які хочуть
для жит­тя та робо­ти в Техно­ло­гі­чно­му регіо­ні Карл­сруе, а також для ком­па­ній, які хочуть найма­ти між­на­ро­дних спеціалістів.

Цільова група: дорослі
Ця подія є безкоштовною

Організатор