Пропозиції

Пропозиції

Мере­жа NUB Karlsruhe

Від­крий­те при­ро­ду та нав­ко­ли­шнє сере­до­ви­ще разом

Голов­ні герої при­ро­до­охо­рон­ної та еко­ло­гі­чної осві­ти в Карл­сруе поста­ви­ли сво­їм зав­да­н­ням залу­чи­ти людей до при­ро­ди та ста­ло­го спосо­бу жит­тя, а також, за допо­мо­гою різно­ма­ні­тних про­грам, роз­по­всю­джу­ва­ти зна­н­ня про при­ро­ду та спри­я­ти їх вла­сно­му пра­гнен­ню захи­ща­ти нав­ко­ли­шнє середовище.

Із засну­ва­н­ням Мере­жі осві­ти щодо питань при­ро­ди та нав­ко­ли­шньо­го сере­до­ви­ща у Карл­сруе ста­ло можли­вим об’єднання всі­єї інфор­ма­ції для різно­ма­ні­тних осві­тніх та пізна­валь­них про­грам наших пар­тне­рів на єди­ній пла­тфор­мі. Тут ви зна­йде­те широ­кий огляд спе­ктру про­по­зи­цій у Карлсруе.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Susanne Gerner
Karlsruher Netzwerk für Natur- und Umweltbildung, c/o Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe
Umwelt­päd­ago­gik, 76131 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.