Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Май­стер-клас: Ство­рю­є­мо при­го­лом­шли­ві порт­ре­ти за допо­мо­гою смартфона

Saturday, 11 November 2023
16:00

Finca Roasters Карлсруе

Май­стер-клас: Ство­рю­є­мо при­го­лом­шли­ві порт­ре­ти за допо­мо­гою смартфона

Вар­тість: 40€ — реє­стра­ція тут

На нашо­му дво­го­дин­но­му вор­кшо­пі ви дізна­є­те­ся наступне:
Сві­тло та його роль у порт­ре­тній фото­гра­фії: ми обго­во­ри­мо, як ефе­ктив­но вико­ри­сто­ву­ва­ти наяв­не у вас світло.
Мисте­цтво пер­спе­кти­ви: дізна­йте­ся, як вибір пра­виль­ної пер­спе­кти­ви може покра­щи­ти ваші порт­ре­тні знімки
Фокус вашо­го вибо­ру: Ви дізна­є­тесь, як вирі­ши­ти, де має бути фокус у ваших порт­ре­тах, щоб отри­ма­ти бажа­ні результати.
При­єм­не пози­ціо­ну­ва­н­ня: отри­май­те пра­кти­чні пора­ди та при­йо­ми, як роз­та­шу­ва­ти людей на ваших порт­ре­тах у більш при­єм­но­му світлі.
Ваш смар­тфон як інстру­мент для твор­чо­сті: Я пока­жу вам, як кори­сту­ва­ти­ся можли­во­стя­ми вашо­го теле­фо­ну і як вико­ри­сто­ву­ва­ти їх цілеспрямовано
Реда­гу­ва­н­ня зобра­жень ста­ло про­стим: я пока­жу вам, як лег­ко реда­гу­ва­ти ваші знім­ки без­по­се­ре­дньо на смар­тфо­ні, щоб отри­ма­ти макси­маль­ну від­да­чу від ваших портретів.
Крім того, ми вико­на­є­мо пра­кти­чні впра­ви, де ви змо­же­те засто­су­ва­ти отри­ма­ні зна­н­ня на пра­кти­ці. Напри­кін­ці вор­кшо­пу ви вдо­ско­на­ли­те свої нави­чки фото­гра­фу­ва­н­ня і змо­же­те ство­рю­ва­ти кра­си­ві порт­ре­ти за допо­мо­гою смартфона.

Після завер­ше­н­ня семі­на­ру ви також отри­ма­є­те PDF-файл, який містить чіткий під­су­мок прой­де­них тем і впра­ви, які ви змо­же­те вивчи­ти самостійно.

 

Цільова група: (Любителі фотографії, початківці)
Ця подія не є безкоштовною
Emanuela Nesko
fincaroasters
Augartenstraße 30A, 76137 Karlsruhe

Організатор