Пропозиції
Пропозиції

Willkommenscafé

Середа
на ibz

Willkommenscafé

Інфор­ма­ція, орі­єн­та­ція, допо­мо­га та кон­та­кти для іммігрантів

Про­ект“Ласка­во про­си­мо до Карл­сруе” про­по­нує поча­тко­ву інфор­ма­цію та орі­єн­та­цію для іммі­гран­тів з одно­го дже­ре­ла. Ми хоче­мо допо­мог­ти вам від­чу­ти себе бажа­ним гостем у Карл­сруе за допо­мо­гою під­трим­ки, нала­го­дже­н­ня кон­та­ктів і порад, а також якнай­швид­ше і без втрат на тер­тя зна­йти зв’я­зок із соці­аль­ни­ми та суспіль­ни­ми структурами.

Ми нама­га­є­мо­ся роби­ти це дво­ма способами:

1. пер­ша скла­до­ва — щоти­жне­ве “Welcome Café”, щосе­ре­ди з 16:00 до 18:00 в кафе “Гло­бус”. Це не лише місце для нетвор­кін­гу, інфор­ма­ції та зустрі­чей, але й для вста­нов­ле­н­ня осо­би­стих кон­та­ктів. Доступ до послуг у всіх сфе­рах, таких як житло, робо­та, осві­та, соці­аль­ні та суспіль­ні про­по­зи­ції, має бути покра­ще­ний. інте­гра­цій­ні гіди, які нада­ють іммі­гран­там кон­суль­та­ції та допо­мо­гу. Вони супро­во­джу­ють їх до орга­нів вла­ди та офі­сів або про­по­ну­ють захо­ди (напри­клад, про­гу­лян­ки містом), щоб полег­ши­ти їхнє при­бу­т­тя та іден­ти­фі­ка­цію з новим домом.

2 Дру­гою скла­до­вою про­е­кту є “Infobörse”. Різні суб’є­кти (напри­клад, центр зайня­то­сті, управ­лі­н­ня осві­ти, офіс з питань інте­гра­ції, мігра­цій­ні кон­суль­та­ції, асо­ці­а­ції мігран­тів тощо) пред­став­ля­ють свої про­по­зи­ції та нада­ють інфор­ма­цію на теми, які мають вели­ке зна­че­н­ня для нових іммі­гран­тів. Інфор­ма­цій­ний обмін слу­гує для паке­тної пере­да­чі інфор­ма­ції. Він від­бу­ва­є­ться дві­чі на рік.

Робо­чий час:

Час: сере­да з 16:00 до 18:00 на ibz
Місце: ibz, пер­ший поверх, кафе «Гло­бус».

 

Фла­єр

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Nicole Blaffert
Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe e.V. (ibz)
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.