Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

кіно | мисте­цтво | кон­церт — Солі­дар­ність з Іраном

Saturday, 3 December 2022
16:30

ЖІНКА, ЖИТТЯ, СВОБОДА!
Солі­дар­ність з Іра­ном
кіно | мисте­цтво | концерт

16:00 Вхід

16:30 год
Від­кри­т­тя фото­ви­став­ки «Облич­чя Незалежності»
Марі Тихон
Вистав­ка доку­мен­тує пов­сяк­ден­не жит­тя трьох жінок у Теге­ра­ні, які у 2014/15 роках вийшли за рам­ки патрі­ар­халь­ної системи.

17:30 год
Іран­ський фільм «Свя­щен­ний павук
Алі Абба­сі

Фільм був пред­став­ле­ний кра­ї­ною-виро­бни­ком Дані­єю на номі­на­цію на «Оскар» у кате­го­рії «Най­кра­щий між­на­ро­дний фільм». Дія три­ле­ра роз­гор­та­є­ться в 2001 році і засно­ва­на на реаль­ній істо­рії про масо­во­го вбив­цю жінок, яко­го іран­ське суспіль­ство про­слав­ляє як героя.

20:30 год
Кон­церт Нагі­ба Шан­бе­за­де (пер­ку­сія) та Каміль ель Бача (фор­те­пі­а­но)
Музи­чний дует Naghib і Camille поєд­нує кла­си­чне фор­те­пі­а­но з тра­ди­цій­ни­ми бара­ба­на­ми з тра­ди­цій­них бара­ба­нів з Іра­ну. Звук фор­те­пі­а­но надає новим пів­ден­ним іран­ським ритмам новий вимір.

Між про­грам­ни­ми пун­кта­ми на від­ві­ду­ва­чів чекає різно­ма­ні­тна кулі­нар­на про­по­зи­ція іран­ської кухні, де не зали­ша­ться без ува­ги і вегани.
над­то коротко.

Спів­пра­ця Іран­ської сту­дент­ської асо­ці­а­ції Карл­сруе (ISAK), Управ­лі­н­ня інте­гра­ції міста Карл­сруе, Кіне­ма­те­ки Карл­сруе e. В. і Толлхаус.
ВВК у Толь­га­у­зі та в Кінематеці

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною

Організатор