Пропозиції
Пропозиції

Кон­суль­ту­ва­н­ня щодо німе­цької систе­ми охо­ро­ни здоров’я

Понеділок 9:00 – 12:00 Uhr
Вівторок 9:00 – 12:00 Uhr
Середа 9:00 – 12:00 Uhr
Четвер 9:00 – 12:00 Uhr
П'ятниця 9:00 – 12:00 Uhr

Кон­суль­ту­ва­н­ня щодо німе­цької систе­ми охо­ро­ни здоров’я

У Карл­сруе асо­ці­а­ція Freunde für Fremde e.V. про­по­нує нову послу­гу під назвою “кон­суль­ту­ва­н­ня з питань здоров’я”.

Тут люди мають можли­вість отри­ма­ти швид­ку та ква­лі­фі­ко­ва­ну допо­мо­гу в пита­н­нях здоров’я.

“Для бага­тьох систе­ма охо­ро­ни здо­ро­в’я в Німеч­чи­ні є новою і скла­дною для розу­мі­н­ня. З цієї при­чи­ни це нова про­по­зи­ція від нашої асо­ці­а­ції, яка спря­мо­ва­на на нашу цільо­ву гру­пу людей з мігра­цій­ним мину­лим, але, зви­чай­но, жите­лям Карл­сруе ми не від­мов­ля­є­мо”, — каже Маріон Шухардт, голо­ва асоціації.

Меди­чної допо­мо­ги не буде, але будуть нада­ні від­по­віді на насту­пні питання

Від­по­віді на ці пита­н­ня будуть нада­ні:

  • Пита­н­ня про систе­му охо­ро­ни здоров’я
  • Які ліка­рі за що відповідають?
  • Як зна­йти потрі­бно­го лікаря?

На ці пита­н­ня від­по­вість лікар, член нашої асо­ці­а­ції Freunde für Fremde e.V.

Ця кон­суль­та­ція є без­ко­штов­ною і не потре­бує меди­чно­го страхування.

Домов­те­ся про зустріч: 0721 845341

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Marion Schuchardt
ibz — 1- stock rechts
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

Організатор