Пропозиції

Пропозиції

Кон­суль­та­ції та уро­ки німе­цької мови

Четвер 10:00 Registration

від Freunde für Fremde e.V.

Кон­суль­та­ції та уро­ки німе­цької мови 

Кон­суль­та­ції з питань зако­но­дав­ства про іно­зем­ців, у від­но­си­нах з орга­на­ми вла­ди та суда­ми, коли ви шука­є­те робо­ту чи житло, коли ви пере­бу­ва­є­те в дво­куль­тур­но­му шлю­бі або де б ви не шука­ли допомоги.

Уро­ки німе­цької спе­ці­аль­но при­зна­че­ні для іно­зем­ців, які не мають пра­ва на інте­гра­цій­ний курс або не можуть його від­ві­да­ти через осо­би­сту ситуацію.


Зв’яз­ки з громадськістю

Окрім інди­ві­ду­аль­ної допо­мо­ги, ми вба­ча­є­мо в нашій робо­ті суспіль­но-полі­ти­чне завдання.
Тому для нас важли­во бути посе­ре­дни­ком у кон­та­ктах між нім­ця­ми та іно­зем­ця­ми та спри­я­ти інте­ре­су та поро­зу­мін­ню мігран­тів та їхньої культури.

 

Цільова група: всі (для іноземців, які не мають права на інтеграційний курс)
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.