Пропозиції
Пропозиції

Кон­суль­ту­ва­н­ня з питань визна­н­ня іно­зем­них кваліфікацій

Кон­суль­ту­ва­н­ня з питань визна­н­ня іно­зем­них ква­лі­фі­ка­цій

У вас є про­фе­сій­на ква­лі­фі­ка­ція, ате­стат про закін­че­н­ня шко­ли чи сту­пінь навча­н­ня за кор­до­ном? Вам потрі­бне визна­н­ня? Ми пові­до­ми­мо вас про ваші можли­во­сті визна­н­ня вашої про­фе­сій­ної чи ака­де­мі­чної ква­лі­фі­ка­ції в Німеччині.

Ми нада­є­мо кон­суль­та­ції, реко­мен­да­ції та під­трим­ку щодо визна­н­ня шкіль­них, про­фе­сій­них та уні­вер­си­тет­ських ква­лі­фі­ка­цій для біжен­ців в адмі­ні­стра­тив­но­му окру­зі Карл­сруе, що фінан­су­є­ться Міні­стер­ством соці­аль­них справ та інте­гра­ції зем­лі Баден-Вюр­тем­берг. У спів­пра­ці з Лігою неза­ле­жних бла­го­дій­них орга­ні­за­цій Баден-Вюр­тем­бер­га e.V.

Наші кон­суль­та­ції кон­фі­ден­цій­ні та безкоштовні!

Нара­зі ми отри­му­є­мо вели­ку кіль­кість запи­тів. Тому про­си­мо з розу­мі­н­ням поста­ви­ти­ся до того, що час до при­зна­че­н­ня кон­суль­та­ції буде відкладено.

Наша цільо­ва гру­па:
Шука­чі при­тул­ку та біжен­ці неза­ле­жно від ста­ту­су перебування.

Кон­суль­та­цій­ні цен­три для біжен­ців, місце­ві кон­суль­та­цій­ні стру­кту­ри у сфе­рі про­фе­сій­ної інте­гра­ції біжен­ців, навчаль­ні закла­ди, уста­но­ви рин­ку пра­ці та робо­то­дав­ці, а також усі інші осо­би, які звер­та­ю­ться за порадою.

Наші про­по­зи­ції:
Ми кон­суль­ту­є­мо мешкан­ців міських та сіль­ських райо­нів Карл­сруе, Раштат­та, Баден-Баде­на, Пфор­цха­йма, Енцкрай­са, Каль­ва та Фройденштадта.

Ми кон­суль­ту­є­мо з питань про­фе­сій­ної інте­гра­ції, осо­бли­во з питань визна­н­ня осві­тніх і про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій: Визна­че­н­ня рефе­рен­тних про­фе­сій, під­трим­ка в про­це­сі визна­н­ня, роз­’я­сне­н­ня можли­во­стей фінан­су­ва­н­ня та фінан­су­ва­н­ня тощо.

Ми нада­є­мо кон­суль­та­ції, реко­мен­да­ції та під­трим­ку щодо визна­н­ня шкіль­них, про­фе­сій­них та уні­вер­си­тет­ських ква­лі­фі­ка­цій для біжен­ців в адмі­ні­стра­тив­но­му окру­зі Карл­сруе, що фінан­су­є­ться Міні­стер­ством соці­аль­них справ та інте­гра­ції зем­лі Баден-Вюр­тем­берг. У спів­пра­ці з Лігою неза­ле­жних бла­го­дій­них орга­ні­за­цій Баден-Вюр­тем­бер­га e.V.

Наші кон­суль­та­ції кон­фі­ден­цій­ні та без­ко­штов­ні!

Нара­зі ми отри­му­є­мо вели­ку кіль­кість запи­тів. Тому про­си­мо з розу­мі­н­ням поста­ви­ти­ся до того, що час до при­зна­че­н­ня кон­суль­та­ції буде відкладено.

Бланк для отри­ма­н­ня кон­суль­та­ції з питань визнання
Фла­єр

Цільова група: всі (Шукачі притулку та біженці незалежно від статусу перебування)
Ця подія є безкоштовною
Elli Reichert / Dominique Kirchgässner / Laura Mössinger 
Diakonisches Werk Karlsruhe
Kriegsstraße 47a — Haltestelle: Karlstor/Bundesgerichtshof, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.